دریافت شرح وظايف اداره استاندارد و خدمات فني | 17988 alis

شرح, وظايف, اداره, استاندارد, و, خدمات, فني

شرح وظايف اداره استاندارد و خدمات فني
– هماهنگي در احداث ايستگاههاي مختلف هواشناسي با همكاري اداره كل شبكه و استانها
– برنامه ريزي به منظور تدوين بازرسي ادواري در جهت تعمير و نگهداري ادوات و دستگاهها با همكاري استانها
– مطالعه ، بررسي و تهيه طرحها و برنامه هاي لازم به منظور ساخت ادوات هواشناسي در داخل كشور با همكاري ادارات تابعه و مراكز علمي و تحقيقاتي و استانها
– برنامه ريزي در جهت كاليبراسيون ادوات مختلف هواشناسي خودكار و غيرخودكار و نيز انواع حسگر ها با مشاركت استانها
– نگهداري فشار سنج جيو ه اي استاندارد ملي وآزمايشگر تشعشع در شرايط مورد قبول و با رعايت استاندارد هاي اعلام شده از سوي سازمان هواشناسي جها ني و انجام ادواري مقايسه و كاليبراسيون آنها با استاندارد منطقه آسيا و اروپا
-استاندارد سازي لوازم و ادوات مختلف هواشناسي كشور و ساز مانهاي دولتي كه داراي ايستگاههاي
هواشناسي هستند و ايجاد هماهنگي در اندازه گيري عوامل مختلف جوي با همكاري واحد فني استانها
-مطالعه و بررسي مقايسه اي حساسيت و دقت ادوات مختلف هواشناسي با توجه به آخرين دستورالعملهای فنی
– مطالعه و بررسي توصيه ها و دستورالعمل هاي سازمان هواشناسي جهاني ، تهيه و تدوين دستورالعمل هاي لازم در ارتباط با استفاده صحيح از ادوات هواشناسي و طريقه نصب و بهره برداري وموارد فني مربوطه
– بررسي و برآورد نياز هاي ادواتي و قطعات يدكي مورد نياز ايستگاههاي هواشناسي و تنظيم در خواست خريد داخلي و خارجي ادوات و دستگاهها با توجه به كيفيت مناسب و استاندارد هاي موجود بين المللي و نياز كشور با همكاري واحد هاي ذيربط .
-پيش بيني و تهيه فرمهاي فني مورد نياز ايستگاهها با مشاركت استانها و واحد هاي ذيربط .
-نظارت و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي كيفيت و كميت كارگاههاي تعمير ادوات دقيق هواشناسي
آزمايشگاهها و كاليبراسيون ، كارگاه تصفيه جيوه ، انبار ادوات و لوازم فني.
– همكاري با اداره مهندسي الكترونيك در آزمايش و بررسي و استاندارد نمودن ايستگاههاي اتوماتيك.
– هماهنگي مستقيم با استانها در جهت ايجاد كارگاههاي تعمير و نگهداري ادوات و كاليبراسيون در مراكز استانها.

 

دانلود شرح وظايف اداره استاندارد و خدمات فني

دریــــافت فایـــل