دریافت طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي چاي تي- بگ | 14995 alis

طرح توجيه فني , مالي و اقتصادي,,بسته بندي چاي تي, بگ

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

بسته بندي چاي تي- بگ
خلاصه طرح

موضوع طرح : بسته بندي چاي تي-بگ

محل اجرا: كليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 9/1043 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 9/113 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 930 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: هفت ماه

ميزان اشتغالزايي : هفـده نفر

مقدمــه :

از نظر كاشت و مصرف چاي، چيـن اولين محلي است كه اين گياه در آنجا كاشته شده و به مصرف رسيده است . از اين كشور ، چاي به ساير نقاط عالم برده شده است و در مجموع كاشت چاي شروع شده و به طرف سواحل اقيانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب كاشت چاي توسعه يافته و هندوستان و هند و چين و جزاير اندونزي رسيده است . به هر حال چاي از هر نقطه اي كه شيوع و ترويجش آغاز گرديده باشد يك نكته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و آن اين كه به عنوان آشاميدني اساسي مطرح و براي رفع تشنگي و خستگي و راحتي خاطر و اعصاب مفيد است.

روش توليد:
در اين روش نخست توسط دستگاه سورتر، طبقه بندي و گردگيري مي‌شود و سپس در مخلوط كن، مخلوط مي‌گردد و آنگاه به سيلو منتقل شده و از آنجا به دستگاهها شارژ مي‌شود، در دستگاه مربوطه چاي به ميزان مورد نياز توسط سليفون مربوطه Sealing شده و سپس توسط كارگر در جعبه قرار مي‌گيرد و بعد به داخل كارتن گذاشته مي‌شود.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت

 

دانلود طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي چاي تي- بگ

دریــــافت فایـــل