بررسی و دانلود پاورپوینت جامع کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی نوشته محمدرضا حافظ نیا

بررسی و دانلود پاورپوینت جامع کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی نوشته محمدرضا حافظ نیا دارای نکات کلیدی روش تحقیق در علوم انسانی,روش تحقیق,تعریف علم,تعریف نظریه,انواع نظریه,استدلال و انواع آن,تعریف تحقیق,تحقیق توصیفی,تحقیق تاریخی,تعریف جامعه آماری

پاورپوینت جامع کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی نوشته محمدرضا حافظ نیا در قالب pptx و در حجم 211 اسلاید:فهرست مطالب: 
فصل اول: 
کلیات انواع تحقیق 
پیشینه ی شناخت علمی 
دیدگاه های شناختی 
ویژگی های تحقیق علمی 
دلایل نیاز انسان به تحقیقات علمی 
هدف تحقیق علمی
هدف از آموزش روش تحقیق علمی
ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی
مراحل کاربرد امار در تحقیق
جایگاه رایانه در تحقیقات علمی
تعریف علم
تعریف نظریه
انواع نظریه
استدلال و انواع آن
متغیرها
تقسیم بندی متغیرها
تعریف تحقیق
مراحل فرآیند تحقیق علمی
الگوی سیستماتیک انجام پژوهش علمی
فصل دوم: 
انواع تحقیق علمی
تقسیم بندی بر مبنای هدف
تحقیقات علمی بر مبنای ماهیت و روش
تحقیق توصیفی
تحقیق تاریخی
تحقیق علی (پس رویدادی)
تحقیق تجربی
انواع متغیرهای مزاحم
فصل سوم: انتخاب تعریف و بیان مسئله و موضوع تحقیق
مراحل انتخاب تعریف و بیان مسئله و موضوع تحقیق
انتخاب و تعیین حدود مسئله تحقیق
تعیین حدود موضوع پروژه
مطالعه ادبیات و سوابق مسئله تحقیق
روش دستیابی به منافع و فهرست برداری
ملاحظات اساسی در بررس ادبیات موضوع پژوهش
مطالعه و فیش برداری
شناسایی و تحلیل مسئله تحقیق
ذکر سه نکته ضروری در متغیرشناسی مسئله
تحلیل و ارزیابی مسئله تحقیق
تعیین متغیرها و تدوین مدل های نظری
نحوه بیان مسئله تحقیق و نگارش آن
تعریف فرضیه
فصل چهارم: تدوین فرضیه
نقش فر ضیه در تحقیق علمی
فرضیه پوچ
مطالعه چگونگی روابط بین متغیرها
ویژگی های یک فرضیه خوب
سوال اصلی تحقیق
شیوه تدوین،نگارش و ارزیابی فرضیه
فصل پنجم: نمونه گیری
تعریف جامعه آماری
محقق به دو شکل می تواند راه نمونه گیری را انتخاب کند:
انواع نمونه و روش انتخاب آن
نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده:
نمونه گیری گروهی یا خوشه ای
نمونه گیری مکانی
سایر نمونه گیری ها
نمونه های غیر احتمالی
روش های برآورد حجم نمونه
حد نصابهای حجم نمونه
 
فصل ششم: ابزار سنجش و گرداوری اطلاعات
ابزار سنجش و اندازه گیری
انواع ابزار اندازه گیری و گرد آوری اطلاعات
مقیاس های اندازه گیری
طیف ها
مثال
روایی و پایایی ابزار سنجش
پیش آزمون
فواید نتایج کار یک تحقیق آزمایشی یا پیش آزمون
فصل هفتم: روش های گرد آوری اطلاعات
خصوصیات اطلاعات و داده های پژوهشی
تفاوت مطالعه تالیف و تدوین پروژه پژوهش
سرچشمه ی اطلاعات و داده های اصیل و دست اول
روش های گردآوری اطلاعات
اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ها عبارتند از:
روش ها میدانی
روش پرسش نامه ای
انواع سوالات پرسش نامه
طراحی و تنظیم پرسش نامه
برنامه ریزی و اجرای پرسش نامه
رعایت چند نکته درمورد پاسخگویان الزامی است:
مصاحبه
مشاهده
انواع روش های مشاهده
روش های صوتی و تصویری
روش های ترکیبی
روش گفتگو و همفکری گروهی
 
فصل هشتم: کدگذاری ،استخراج ، طبقه بندی داده ها
شیوه کدگذاری ابزار گردآوری اطلاعات
بازبینی و کدگذاری اطلاعات گردآوری شده
استخراج داده ها
نمونه جدول استخراج مرحله اول پاسخ های سوالات دو گزینه ای
فصل نهم: تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج
انواع شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها
روش های نمایش تصویری نحوه ی توزیع صفت در جامعه
همبستگی
انواع همبستگی
رگرسیون
مناسب ترین نرم افزارها برای تجزیه و تحلیل آماری
فصل دهم: تنظیم و تدوین گزارش تحقیق
عناصر و ساختار گزارش تحقیق
عنصر مقدمات
عنصر فهرست ها
عنصر متن
عنصر پیوست ها
نگارش و ویرایش
شیوه دفاع از پایان نامه و یا رساله تحصیلی
نکات قابل ذکر
فصل یازدهم: تهیه و تنظیم طرح تحقیق
دلایل توجیهی تهیه طرح تحقیق
انواع طرح های تحقیق
و………..

دانلود مستقیم فایل