بررسی و دانلود پاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران

بررسی و دانلود پاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران دارای نکات کلیدی پاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران,پاورپوینت, دوسده ,تکاپوی, توسعه, در, ایران,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

oتشخيص شيرازه پاشی- عقب ماندگی
oآغاز اراده گرايانه
oفقدان مهندسی چند وجهی ملی
oمتکی به يک حلقة پيش برنده
oتجمیع عوامل در يک شخص و حلقه
oبهره بهينه از زمان
oحجم انبوه ساخت و ساز
oاتکاء به منابع مالی داخلی
oتک نهادهای ماندگار
oنفی مشارکت
oبدون بستر اجتماعی
oهمزمانی توسعه اقتصادی و سرکوب سياسی
oنظم تحميلی ناماندگار

فهرست مطالب واسلایدها:

حوزه‌های موضوعی بررسی

شرایط شناسی

شرایط بین‌المللی

شرایط ملی

ساختار شناسی

جامعه

قدرت

دست اندرکاران توسعه

نوع مواجهه با توسعه

روش شناسیاقتباسی – رقابتی

عملکرد شناسی

نوع تعامل با جهان

جمع بندی

طراز عملکرد با پیش نیازها

میزان توفیق اقدامات

آثار اقدامات

ملاحظات تاریخی – دورانی


دانلود مستقیم فایل