بررسی و دانلود پاورپوینت ارزش یابی توصیفی چیست ؟

بررسی و دانلود پاورپوینت ارزش یابی توصیفی چیست ؟ دارای نکات کلیدی پاورپوینت, ارزش یابی, توصیفی, چیست,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
ارزش یابی توصیفی با هدف ”بهبود کیفیت فرایند یا د دهی – یا د گیری انجام می شود ، نه با هدف پیدا کردن نقاط ضعف دانش آموزان و گزارش آن !
بر این اساس ،نتیجه ی هر مرحله از ارزش یابی به آموزگار ،دانش آموز و اولیای وی این توجه را می دهد که چه بخش ویا سطحی از اهداف آموزشی تحقق نیافته است و به عبارت دیگر نقایص یادگیری کدام اند و کدام اقدامات اصلاحی یا تکمیلی برای رفع آن ها لازم است.
نظر به تفاوت های فردی دانش آموزان در سرعت و کیفیت یاد گیری،هیچ یک از سطوح عملکرد پایان راه یاد گیری نیستند و حتی دانش آموزان که در یکی از اهداف آموزشی به سطح خوب رسیده است ، می تواند با انجام فعاتیت های مناسب ، به سطح بالاتر (خیلی خوب) دست یابد.

فهرست مطالب واسلایدها:

اصول حاکم بر ارزش یابی توصیفی

اهداف طرح ارزش یابی توصیفی

ویژگی های طرح ارزش یابی توصیفی

نتایج مورد انتظار ارزش یابی توصیفی

ارتباط متقابل ارزش یابی توصیفی با عناصر برنامه ی درسی

جمع آوری اطلاعات
مشاهده

آزمون

پوشه کار

پروژه

خود ارزیابی ( خودسنجی )

ارزیابی دیگران ( همسالان سنجی )

نحوه ی ثبت اطلاعات

نحوه ی جمع بندی ، تفسیر و ارزش گذاری اطلاعات

بازخورد

اقدامات جبرانی ،تکمیلی و اصلاحی


دانلود مستقیم فایل