بررسی و دانلود پاورپوینت آزمايشهای خاک

بررسی و دانلود پاورپوینت آزمايشهای خاک دارای نکات کلیدی پاورپوینت آزمايشهای خاک,پاورپوینت ,آزمايشهای, خاک,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

انجام حفاری تا عمق مورد نظر( معمولا بعد از رسيدن گمانه به عمق حدود 1 تا 5/1 متر شروع شده و هر 1 تا 2 متر تکرار می شود )

کوبش نمونه گير به داخل خاک انتهای گمانه تا نفوذ معين 46 سانتيمتر، عمل کوبش با بکار بردن يک وزنه 5/63 کيلوگرمی به عنوان چکش با ارتفاع سقوط 76 سانتيمتر

شمارش تعداد ضربات لازم برای کوبش نمونه گير برای حداقل دو عمق نفوذ 15 سانتيمتر انتهايی برای بدست آوردن عدد N

آزمايش برش پره ای صحرايی

اين آزمايش روشی است که بطور وسيعی برای برآورد مقاومت برشی زهکشی نشده در محل رسوبات خيلی نرم، حساس و ريز دانه بکار می رود. اين آزمايش معمولا در 5/0 تا 1 متر در رسهای نرم و ماسه های لای دار ريز انجام می شود. آزمايش برش پره ای صحرايی ارتباط نزديکی با آزمايش مقاومت برشی تحکيم يافته زهکشی نشده آزمايشگاهی دارد. اين آزمايش با وارد نمودن يک پره در خاک و اعمال گشتاور به آن بعد از گذشت مدت کوتاهی در حدود 5 تا 10 دقيقه انجام می شود. چنانچه شروع آزمايش در کمتر از زمان ياد شده انجام شود، اثرات ناشی از فرو بردن پره در خاک مقدار مقاومت مورد اندازه گيری را کاهش می دهد و چنانچه زمان زيادتری بعد از فرو کردن پره در خاک، آزمايش صورت گيرد خاک تمايل به تثبيت يا تحکيم داشته و با افزايش در مقاومت همراه خواهد بود.

فهرست مطالب و اسلایدها

آزمايشهای تعيين درصد رطوبت خاک، دانه بندی، حدود اتربرگ و وزن مخصوص ( آزمايشهای شناسايی )

آزمايشهای تراکم، تحکيم، سی بی آر (آزمايشهای تغييرات حجمی و فشردگی)

آزمايشهای نفوذپذيری، تحکيم ( آزمايشهای آب در خاک )

تعيين يونهای سولفات، کلرايد ( آزمايشهای شيميايی )

آزمايشهای تک محوری، برش مستقيم، سه محوری ( آزمايشهای مقاومت برشی )

آزمايشهای سه محوری سيکلی، ستون تشديد ( آزمايشهای ديناميکی )


دانلود مستقیم فایل