بررسی و دانلود پاورپونیت محاسبه و ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینی در شهر تهران

بررسی و دانلود پاورپونیت محاسبه و ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینی در شهر تهران دارای نکات کلیدی پاورپونیت محاسبه و ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینی در شهر تهران

هدف این پروژه تحقیقاتی ارزیابی شاخص های کارآفرینی ایران و تحلیل فضای کسب و کارایران  کشورهای عضو GEM است. تبیین و تحلیل شاخص های کارآفرینی، امکان تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریز‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را برای کار شناسان، مدیران، سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران برای توسعه کارآفرینی فراهم می‌سازد.


دانلود مستقیم فایل