بررسی و دانلود تحقیق بررسی دیده بان جهاني کارآفریني و شاخص های GEM در کارآفرینی ایران

بررسی و دانلود تحقیق بررسی دیده بان جهاني کارآفریني و شاخص های GEM در کارآفرینی ایران دارای نکات کلیدی تحقیق بررسی دیده بان جهاني کارآفریني و شاخص های GEM در کارآفرینی ایران

چکیده:                                        

     Gem دیده بان جهاني کارآفریني یک تشکیلات دانشگاهی است که ۸۰ کشور عضو آن هستند و تخصصی ترین و بزرگترین برنامه پژوهشی برای پایش کارآفرینی در دنیا است. دیده بان جهاني کارآفریني، یك کنسرسيوم دانشگاهي متشکل از گروههاي علمي پژوهشي است که هدف اصلي آن ارزیابي و ارائه داده هاي پژوهشي معتبر در سطح بين المللي درخصوص فعاليت هاي کارآفرینانه کشورها می باشد. واهميت این نهاد از آن جهت مي باشد که تا قبل از تاسيس آن داده هاي کارآفریني ارزشمند براي پژوهش در سطح بين المللي و ملي در دسترس نبوده است. دیده بان جهاني کارآفریني درصدد تعریف و تبيين شاخص هاي ارزیابي  فعاليت هاي کارآفریني است و از طریق انتشار گزارشات جهاني، فعاليت هاي کارآفرینانه را در بين کشورهاي عضو رصد مي نماید.

    دیده بان جهان کارآفرینی ۳ هدف معین را دنبال می کند ( زالي و همکاران ، 1394( :

 هدف اول : بررسی سیستماتیک نقش کارآفرینی در توسعه و پیشرفت کشورها

هدف دوم : پایش شاخص های کارآفرینی در کشورهای عضو  

هدف سوم : ارائه پیشنهادهای سیاستی برای کشورهای عضو

     در مقاله حاضر ضمن مرور ادبيات موضوعي مربوط ، به ارائه یك مدل مفهومي از نقش کارآفریني در رشد اقتصاد ملي کشورها بر اساس الگوي دیده بان جهاني کارآفریني وتشریح اجزاي مدل پرداخته شد. در پایان نيز پيشنهاداتي از جمله تدوین سند راهبردي توسعه کارآفریني در کشور و نيز تاسيس مراکز توسعه کارآفریني جهت اجراي هر چه بهتر برنامه دیده بان جهاني کارآفریني در تمام شهرهاي کشور ارائه شد.


دانلود مستقیم فایل