بررسی و دانلود پاورپوینت شینه بندی

بررسی و دانلود پاورپوینت شینه بندی دارای نکات کلیدی پاورپوینت شینه بندی,پاورپوینت, شینه, بندی,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 17 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

1-مبانی و معیارهای شینه بندی

در انتخاب نوع شینه بندی و ارایش کلیدها و سکسیونرهای یک پست عوامل متعددی را باید در نظر گرفت که عبارتنداز:

قابلیت اطمینان

اقتصادی بودن

انطباق با محدودیتها و شرایط فیزیکی

سادگی و سهولت بهره برداری و تعمیرات و نگهداری و ایمنی برای پرسنل

قابلیت اطمینان

در این رابطه می بایست ابتذا حداقل قابلیت اطمینان مورد نظر برای یک سوئیچگیر و مدارهای مختلف آن انتخاب گردیده و سپس بر اساس اطلاعات و آمارهای مربوطه قابلیت اطمینان شینه بندیهای مختلفی را که برای پست مورد نظر مناسب به نظر می رسد ،محاسبه نموده و با توجه بهعوامل ذکر شده در ردیف طرح مناسب و بهینه قرار گیرد.

انتخاب حداقل قابلیت اطمینان مورد پذیرش بایستی با توجه به موارد زیرانجام گیرد.

1-نقش و ااهمیت سوئیچگیر در رابطه با شبکه منطقه

2-ولتاژ و ظرفیت سوئیچگیر

3-تداوم مورد نیاز در تامین بار فیدر های مختلف

4-تداوم مورد نیاز در ارتباط فیدرهای مختلف از نظر بهم پیوستگی و پایداری شبکه

5-قابلیت انعطاف موردنظر در بهره برداری ،تعمیرات ویا توسعه

6-قیمت و پارامترهای اقتصادی

فهرست مطالب و اسلایدها

قابلیت اطمینان

6-قیمت و پارامترهای اقتصادی

اقتصادی بودن

سادگی و سهولت بهره برداری و تعمیرات و نگهداری و ایمنی برای پرسنل

شینه بندی ساده

شکل u شینه بندی

شنه بندی اصلی و انتقالی

شینه بندی دوبل باس بار

شینه بندی 5/1 کلیدی

شینه بندی حلقوی شکل

سیستم سه کلیدی

انواع دیگر شینه بندیها


دانلود مستقیم فایل