بررسی و دانلود پاورپوینت درباره مديريت بر مبناي صلاحيت

بررسی و دانلود پاورپوینت درباره مديريت بر مبناي صلاحيت دارای نکات کلیدی پاورپوینت درباره مديريت بر مبناي صلاحيت,پاورپوینت, درباره ,مديريت ,بر ,مبناي ,صلاحيت,

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 25 صفحه

nيك مديربايد با تجزيه وتحليل ودرك اهداف سازماني كه مسئوليت آنرا عهده دار است از منابع محدود كه در اختيار دارد به نحو مطلوب استفاد ه وبا عنايت به توقعات ومحدوديت هاي دروني وبيروني در جهت حصول به اهداف سازمان به كار گيرد.لذا ضروري است كه مديران داراي شايستگي ها وتوانايي هايي باشند كه مهارتها، دانش ورفتارها ونگرشها زيربناي آنها باشد.مبناي صلاحيت فرايندي است كه مديران را قادر مي سازد تا به صورت سيستماتيك با افزايش دانش جهاني اقدامات استراتژيك وبرنامه ريزي هاي لازم را جهت اداره امور سازمان انجام داده واقدام به انجام كار گروهي در راستاي دستيابي به اهداف سازمان نمايد.از اين طريق آنان قادر خواهند بود افراد مناسب رابا مهارتهاي مناسب ودر زمان مناسب به كار گيرند.
nوجود مديران اثربخش وكارا براي موفقيت سازمان هاي امروز ضروري

است اين مديران بايدداراي صلاحيت وشايستگي وتوانايي هاي باشد.مديريت

صلاحيت به دو جنبه درون سازماني وبيرون سازماني تقسيم مي شود. جنبه درون سازماني شامل صلا حيت برنامه ريزي ، صلاحيت خود مديريتي و صلاحيت كار گروهي است جنبه بيرون ساز ماني شامل صلاحيت ارتباط،

صلاحيت اقدام استراتژيك وصلاحيت آگاهي جهاني است


دانلود مستقیم فایل