بررسی و دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست در سازمان (23 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست در سازمان (23 اسلاید) دارای نکات کلیدی پاورپوینت قدرت و سیاست در سازمان ,پاورپوینت قدرت در سازمان ,قدرت قانونی,قدرت مبتنی بر پاداش,قدرت مبتنی بر زور,پاورپوینت قدرت مدیران,قدرت و اختیار ,تعریف اختیار ,منابع قدرت مدیران رده عالی سازمان, منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان, منابع قد,,,

قدرت فردی و سازمانی
مدیران دارای 5 منبع قدرت شخصی اند:
قدرت قانونی
قدرت مبتنی بر پاداش
قدرت مبتنی بر زور
قدرت تخصصی
قدرت الگویی ( مرجع )
ولی اغلب قدرت در سازمان درسایه ویزگی های ساختاری بوجود می آید.

فهرست مطالب:
قدرت فردی و سازمانی
قدرت و اختیار
تعریف اختیار
منابع قدرت مدیران رده عالی سازمان
منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان
منابع قدرت مدیران رده پائین سازمان
روند تفویض اختیار
دلیل هایی برای تفویض اختیار
ارکان تفویض اختیار
کاربردهای پدیده تفویض اختیار
فرایند واگذاری اختیار
قدرت در سطح افقی
موقعیت استراتژیک
منابع قدرت
سازش با پدیده عدم اطمینان
فرایندهای سیاسی در سازمان
تفاوت الگوی بخردانه و سیاسی در سازمان
الگوی مختلط
تدبیرهایی برای تقویت پایگاه قدرت
تدبیرهایی سیاسی برای استفاده از قدرت


دانلود مستقیم فایل