بررسی و دانلود پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (راهنمایی ومشاوره گروهی)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (راهنمایی ومشاوره گروهی) دارای نکات کلیدی پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (راهنمایی ومشاوره گروهی),پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی,پاورپوینت راهنمایی ومشاوره گروهی,خلاصه کتاب پویایی گروه,نظریه ماهلر راهنمایی گروهی,روش های ر

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (راهنمایی ومشاوره گروهی) 


بخشی ازمتن: 
تعاریف راهنمایی ومشاوره
راهنمایی جریان یاری دهنده ای است که از طریق یک سلسله فعالیت های منظم وسازمان یافته به رشد متعادل وهمه جانبه انسان می انجامد وموجبات بهره گیری از حداکثر توانایی های بالقوه فرد را فراهم می آورد.
مشاوره به تجزیه وتحلیل مشکل و یافتن راه حل های مناسب مبادرت می شود.
مشاوره قلب راهنمایی محسوب می شود.درمشاوره ایجاد رابطه حسنه بین مراجع ومشاورضرورت دارد وکاربرد مهارت های خاص از طرف مشاور از اهمیت خاصی برخوردار است.
مطالب دیگر پاورپوینت:
تفاوت راهنمایی و مشاوره
نظریه ماهلر راهنمایی گروهی
رابطه راهنمایی گروهی،مشاوره گروهی،روان درمانی گروهی 
مقایسه راهنمایی ومشاوره گروهی با فردی
تاریخچه گروه درمانی
دوره اولیه سال های 1905-1932
دوره ی توسعه 1932 تا کنون
روش های راهنمایی گروهی
روش های مشاوره گروهی
قوانین اساسی گروه

دانلود مستقیم فایل