بررسی و دانلود کار تحقیقی مشروعیت عمل به موجب قانون در خصوص عوامل موجهه در جرم

بررسی و دانلود کار تحقیقی مشروعیت عمل به موجب قانون در خصوص عوامل موجهه در جرم دارای نکات کلیدی مشروعیت عمل به قانون, عوامل موجهه در جرم,کار تحقیقی مشروعیت عمل,تعريف دفاع مشروع در حقوق اسلامي ,ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع ,دفاع مشروع,دفاع در مقابل سارق مسلح در غیر راهها و شوارع

کار تحقیقی مشروعیت عمل به موجب قانون در خصوص عوامل موجهه در جرم در قالب word و در حجم 33 صفحه: 


فهرست مطالب: 
بخش اول: کلیات 
مبحث اول: مقدمه
مبحث دوم: سوالات 
بخش دوم : دفاع مشروع 
مبحث اول: تعريف دفاع مشروع در حقوق اسلامي 
گفتار دوم: چیستی دفاع مشروع
بخش سوم: عوامل موجهه ي جرم
مبحث اول: تاریخچه
مبحث دوم: تعاریف کلی
بخش چهارم: دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع
مبحث اول: ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع
گفتار اول: ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع:
گفتار دوم: شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع
گفتار سوم: خروج ماموران از حدود وظیفه
گفتار چهارم: فقدان تحریک قبل از تجاوز
بند اول:  فعلیت تجاوز
بند دوم: غیر قابل دفع بودن تجاوز
گفتار پنجم: ضروری بودن دفاع
گفتار ششم: دفاع از مال
گفتار هفتم: دفاع از آزادی تن خود یا دیگری
مبحث دوم: مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع
گفتار اول: دفاع در مقابل سارق مسلح در غیر راهها و شوارع
مبحث سوم: قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع
بخش پنجم: نتیجه گیری
منابع

دانلود مستقیم فایل