بررسی و دانلود پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری ( تشكيل،تقسيم سود،انحلال) (90 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری ( تشكيل،تقسيم سود،انحلال) (90 اسلاید) دارای نکات کلیدی حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری,تشكيل,تقسيم سود,انحلال, حسابداری شركتهای تضامنی,اصول حسابداری,مفهوم شرکت تضامنی,خصوصيات شركتهاى تضامنى,شركتنامه,تقسيم سود و زيان,ورود و خروج شريک,انحلال شركت,سرمايه گذاری شركاء,سهم الشركه غير نق

این پاورپوینت در مورد حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری، تشكيل،تقسيم سود،انحلال، در 90 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری،تشكيل،تقسيم سود،انحلال، حسابداری شركتهای تضامنی،اصول حسابداری،مفهوم شرکت تضامنی،خصوصيات شركتهاى تضامنى،شركتنامه،تقسيم سود و زيان،ورود و خروج شريک،انحلال شركت،سرمايه گذاری شركاء،سهم الشركه غير نقدی و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

مديريت شركتهاى تضامنى و كنترل آن در اختيار مالكين شركت مى باشد و هرگونه تصميم گيرى با رضايت كليه شركاء صورت مى گيرد.

ﻫ: سهولت تشكيل

شركتنامه

پايه و اساس شركت تضامنى بر مبناى قراردادى است كه بايد با رعايت قانون تجارت تهيه و تنظيم شده و مورد توافق كليه شركاء باشد، اين قرارداد را شركتنامه گويند. شركتنامه حاكى از روابط مالى بين شركاء، نحوه تقسيم سود و زيان، ورود و خروج شريك يا شركاء، انحلال شركت، اختيارات و وظايف، تعهدات و امتيازات، ميزان برداشت هر يك از شركاء و … مى باشد.

شركاء

شركاء در شركتهاى تضامنى كسانى هستند كه شركتنامه را قبل از تشكيل شركت امضا كرده يا بعد از ايجاد آن طبق ماده 12 قانون تجارت وارد شركت شده باشند. به موجب قانون و بر حسب اقتضاء شركت، حداقل شركاء دو نفر بوده ولى حداكثرى براى آن در نظر گرفته نشده است.

تشكيل شركت تضامنى

تشكيل اوليه شركت تضامنى بر اساس توافق دو يا چند نفر براى انجام امور تجارى مشترك و سرمايه گذارى براى تحصيل سود مى باشد. بعد از توافق شركاء ابتدا يك حساب جارى به نام شركت در شرف تاسيس افتتاح و سرمايه نقدى به آن حساب واريز و آن قسمت از سرمايه كه به صورت غير نقدى به شركت آورده مى شود بر مبناى ارزش بازار (ارزش متعارف) دارايى در زمان انتقال و با رضايت كليه شركاء ارزيابى و در اختيار شركت قرار مى گيرد. بعد از واريز وجوه نقد و ارزيابى داراييهاى غير نقدى به ارزش متعارف، شركاء از بين خود، مدير يا مديرانى انتخاب، و به همراه شركتنامه و ساير مدراك لازم براى تاسيس به اداره ثبت شركتها مراجعه و پس از طى مراحل قانونى، شركت رسما تحت شماره معين و نام مخصوص به ثبت مى رسد.

حسابدارى شركتهاى تضامنى

در شركتهاى تضامنى براى هر يك از شركاء يك حساب سرمايه درد فتر كل افتتاح مى شود كه نشان دهنده ميزان سهم الشركه هر شريك بوده و مانده آن نماينده حق مالكيت آن شريك در شركت تضامنى مى باشد. چون هر نوع تغيير در سرمايه شركت بايد در شركتنامه منعكس و در اداره ثبت شركتها به ثبت برسد، لذا هر شريك داراى حساب جارى و حساب برداشت مخصوص به خود بوده و برداشتهاى وى به بدهكار حساب برداشت مخصوص او منظور و در پايان سال مانده بدهكار آن به حساب جارى شريك منتقل مى شود. سهم سود و زيان هر شريك نيز به حساب جارى وى منتقل مى گردد. مانده بستانكار حساب جارى هر شريك نشان دهنده طلب شريك از شركت و مانده بدهكار آن مبين بدهى شريك به شركت مى باشد. شرکت تضامنی یکی از مهمترین انواع شرکت های تجاری است و در مواردی تشکیل می شود که ترکیبی از سرمایه، مدیریت، تخصص یا تجربه افراد لازم باشد.
شرکت تضامنى از جمله شرکتهاى شخصى محسوب گرديده و شخصيت شرکا نقش بسيار مهمى در اين نوع شرکت ايفا مى نمايد.مواد 116 و 117 ق. ت شرکت تضامنى را شرکتى مى داند که تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين حداقل دونفر شريک با مسئوليت تضامنى تشکيل شود .بلافاصله بعداز نام شرکت بايد نام يک نفر از شرکا (در صورتى که نام شرکت مشتمل بر نام کليه شرکا نباشد) و عباراتى از قبيل ‘و شرکا’ يا ‘برادران’ قيد شود مانند شرکت تضامنى حسن زاده و برادران.

الف : ویژیگی های شرکت تضامنی :
ویژگی هایی که شرکت تضامنی را از سایر شرکت ها در قانون تجارت متمایز می کند عبارتند از:
1- عمر محدود- از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکت نامه) تشکیل می گردد عمر آن محدود می باشد.در صورتی که قرارداد برای مدت محدودی تنظیم شده باشد، عمر شرکت در پایان این مدت به پایان می رسد و چنانچه شرکت برای انجام عملیاتی تشکیل گردیده باشد، عمر شرکت پس از انجام عملیات مذکور خاتمه می یابد. عمر شرکت همچنین ممکن است بنا به درخواست هر یک از شرکا به پایان رسیده و منحل گردد. علاوه بر این، عمر یک شرکت تضامنی ممکن است با فوت، ورشکستگی و یا عدم صلاحیت هر یک از شرکا خاتمه یابد. لازم به توض

شرکت تضامنی هنگامی تشکیل می شود که:
1- شرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.. در شرکت تضامنى تقسيم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است ولى شرکا مى توانند ترتيب ديگرى براى تقسيم منفعت بين خود مقرر نمايند.

ج : اداره ی شرکت تضامنی :

اول – نحوه انتخاب و عزل مدير :

شرکت تضامى توسط حداقل يک مدير که شرکا از ميان خود انتخاب مى نمايد اداره مى شود مدير مزبور ممکن است غير از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120ق.ت) در صورتى که مديران از بين شرکا بدون قيد در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرايط اساسنامه به اتفاق ارا ساير شرکا قابل عزل مى باشند مدير غير شريک با شرايط پيش بينى شده در اساسنامه و در غير اين صورت با تصميم اکثريت شرکا معزول مى شود. در صورتى که عزل مديرى بدون دليل موجه باشد مدير معزول حق مطالبه ضرر و زيان را از شرکت خواهد داشت. مدير يا مديران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمى باشند و حق استعفا نيز ندارند مگر با توافق کليه شرک شرکت تضامني. در صورتى که مدير يا مديران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغيير مدير يا مديران مذکور عمل شود. اگر مدير يا مديران در شرکتنامه يا اساسنامه انتخاب نشده ولى انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در اين صورت شرکا مى توانند مدير يا مديران فوق را معزول نمايند. بديهى است مدير يا مديران حق استعفا خواهند داشت.

دوم – قلمرو محدوديت اختيارات مدير

مدير شرکت تضامنى براى اينکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد بايد به نام شرکت و در حدود اختيارات خود اقدام و اتخاذ تصميم نمايد. درغير اين صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدوديت اختيارات مدير يا شريک شرکت تضامنى به طور صريح اشاره شده است:

1- تا جبران ض


دانلود مستقیم فایل