بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (عباس بازرگان) فصل چهارم (4) روش های تحقیق

بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (عباس بازرگان) فصل چهارم (4) روش های تحقیق دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (عباس بازرگان) فصل چهارم (4) روش های تحقیق,,فرآیند تحقیق قوم نگاری ,پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (عباس بازرگان) ,شناسایی پدیده ی مورد مطالعه,تحقیق قوم نگاری

پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (عباس بازرگان) فصل چهارم (4) روش های تحقیق

فرآیند تحقیق قوم نگاری
در اجرای تحقیق قوم نگاری،پس از منظور داشتن چارچوب مفهومی باید فرهنگ هریک از اجزا تشکیل دهنده ی پدیده ی مورد نظر را بررسی کرد.برای این منظور مراحل زیر باید طی شود:

1- شناسایی پدیده ی مورد مطالعه
2- شناسایی آزمودنی ها
3- تدوین فرضیه ها
4- تحلیل
5- نتیجه گیری

شناسایی پدیده ی مورد مطالعه
تحقیق قوم نگاری با بیان یک مسله کلی آغاز می گردد.محقق با اطلاعاتی در مورد زمینه(زمان،مکان،شرکت کنندگان) و اندیشه ی کلی درباره ی رویداد(برای مثال تعامل بیان اعضای هیات علمی)کار خود را آغاز می کند.
به عبارت دیگر مسله تحقیق در جریان اجرای تحقیق شناسایی می گردد.در اغلب موارد یک احساس شهودی منشا مساله در تحقیق قوم نگاری است.
در مثال یاد شده بررسی تعامل هیات علمی دانشکده ی الف،یک بیان کلی مسله است که نمی تواند نقطه ی شروع تحقیق باشد.بنابراین محقق سوال های ویژه ای را که در چارچوب مفهومی می تواند تصور کند بیان می نماید.این سوال ها نقطه ی شروع تحقیق است:چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا این اتفاق رخ می دهد؟ چگونه رخ می دهد؛این سوال ها معرف یک تحلیل اولیه موقتی از مساله تحقیق است.
بیان این سوال ها محقق را در هدایت جریان تحقیق یاری می دهد.اما باید توجه داشت که بیان آن ها نباید محدود کننده ی مشاهده ی لازم برای انجام تحقیق باشد.


دانلود مستقیم فایل