بررسی و دانلود تحقیق بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی

بررسی و دانلود تحقیق بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی دارای نکات کلیدی رضایت مندی زناشویی , رضایت زناشویی , زندگی زناشویی,تحقیق بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی,دلبستگی,دیدگاه مکاتب فکری مختلف در مورد دلبستگی,نظریه روان کاوی,نظریه کردارشناختی,نظریه یادگیری اجتماعی,نظریه بوم نگری,نظریه روان شنا,,,

عنوان :
بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
هدف از انجام پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
دلبستگی
سبک ایمن
سبک اجتنابی
سبک دوسوگرا (مضطرب)
رضایت مندی زناشویی
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
فصل دوم : پیشینه پژوهش
پیشینه نظری پژوهش
دلبستگی
دیدگاه مکاتب فکری مختلف در مورد دلبستگی
نظریه روان کاوی
نظریه کردارشناختی
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه بوم نگری
نظریه روان شناسی شناختی
نظریه اشپیتز
نظریه ملانی کلاین
نظریه روانی اجتماعی اریکسون
انواع سبک های دلبستگی
نظریه دلبستگی و دلبستگی در بزرگسالان
الگوهای دلبستگی بزرگسال
ویژگی های سبک های دلبستگی بزرگسالان
تحول دلبستگی بزرگسال
الگوهای فعال درونی
معیارهای تمایز دلبستگی کودکان از بزرگسالان
رابطه شیوه های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی
اهداف ازدواج
۱- تأمین نیازهای جنسی
۲- تولید فرزند و بقای نسل
۳- تکامل فردی و اجتماعی
۴- سلامت و امنیت فردی و اجتماعی
۵- دست یافتن به آرامش و آسایش
پیشینه عملی پژوهش
بازنگری پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور
فصل سوم : روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
نمره گذاری و تفسیر آزمون ها
فصل چهارم : یافته های پژوهش
تحلیل توصیفی یافته های پژوهش
یافته های مربوط به فرضیه ها
فرض اول
فرض دوم
فرض سوم
فرض چهارم
فرض پنجم
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه های پژوهش
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع فارسی
منابع انگلیسی

قسمتی از متن :
در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه، رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت کنندگان در این پژوهش ۱۶۰ نفر از دانشجویان دختر متأهل مجتمع علوم انسانی شامل (۸۰ زن و ۸۰ مرد) هستند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و همبستگی بوده است و جهت جمع آوری داده ها از دو ابزار:
– پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور (۱۹۸۷)
– پرسشنامه رضایت زناشویی DAS
استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح توصیفی و تحلیل زمینه های پژوهش صورت گرفت. در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر استفاده شد و در سطح یافته های مربوط به زمینه های پژوهشی از روش همبستگی پیرسون و آزمون t و آزمون One-way anowa استفاده شد.
یافته ها حاکی از رد سه فرضیه و تأیید دو فرضیه می باشد. بدین معنی که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت مندی زناشویی رابطه معنی داری دیده نشد. بین سبک دلبستگی اجتنابی و رضایت مندی زناشویی رابطه معنی داری دیده شد. بین سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت مندی زناشویی رابطه معنی داری وجود داشت.
بین سطح رضایت مندی زناشویی در مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود نداشت و بین میزان تحصیلات و رضایت مندی زناشویی رابطه معنی داری دیده نشد.

تعداد صفحات :
۸۵ صفحه


دانلود مستقیم فایل