بررسی و دانلود تحقیق بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

بررسی و دانلود تحقیق بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان دارای نکات کلیدی رضایت شغلی , عدالت در شغل , تعهد سازمان,تحقیق بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان,مفهوم و تعاریف تعهد,دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی,طبقه بندی کانون های تعهد,دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی,تعهد به دیگر سازمان ها
,,,

عنوان :
بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو زمانی ،مکانی وموضوعی
تعاریف، اصطلاحات مفهومی وعملیاتی
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم و تعاریف رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
عوامل موثر بر رضایت شغلی
اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
شیوه ابراز نارضایتی
مفهوم عدالت
عدالت سازمانی
کارکردهای درون سازمانی عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی ( مراوده ای )
اهمیت عدالت سازمانی
عوامل موثر بر ادراک عدالت
نتایج ادراک از عدالت
عدالت در روابط برون سازمانی
تعهد سازمانی
مفهوم و تعاریف تعهد
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
طبقه بندی کانون های تعهد
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی
تعهد به دیگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتریان
رفتاراخلاقی
فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی
پیشینه تحقیق
چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه
روشهای گردآوری داده ها
ابزارگرداوری اطلاعات
روایی و پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
ادامه فهرست مطالب
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرتحصیلات
وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرمیزان درآمد
آزمون های برازندگی مدل کلی
ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق
ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
بررسی فرضیات تحقیق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه
پیشنهاد های کاربردی
پیشنهاداتی برای محققان آینده
موانع ومحدودیت های پژوهش
منابع ومأخذ
پیوست ها

قسمتی از متن :

مفاهیم رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،رفتار اخلاقی وتعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمانها بسیار زیاد می باشد. شاید بتوان گفت که کارمندان ،مشتریان کاردر سازمانها هستند و همچنان که سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژیهای مختلفی بهـره می برند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راهکارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت ،تعهد ورفتار اخلاقی بر رضایت کارکنان ، در یک نمونه تصادفی۳۷۰ نفری از کارکنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان ۱۳۹۱، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش ازنطر هدف کاربردی واز نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب می‌گردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری ونرم افزارلیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی کارکنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود ندارد.بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

تعداد صفحات :
۱۹۱ صفحه


دانلود مستقیم فایل