بررسی و دانلود تحقیق بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

بررسی و دانلود تحقیق بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان دارای نکات کلیدی رضایت زناشویی , افسردگی , افسردگی در کودکان , رابطه روابط زناشویی و افسردگی,تحقیق بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان,عامل جنسی ازدواج,عامل زیستی ازدواج,عامل روانی ازدواج,رضایت زناشویی,عوامل مؤثر در رضایت زناشویی,علل

عنوان :
بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اوّل ( کلیات پژوهش )

مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف متغیرها
فصل دوم ( گسترۀ نظری مسئله مورد بررسی و سوابق پژوهش )
خانواده

اهمیّت خانواده و ازدواج
عناصر و اهداف ازدواج
عامل اجتماعی ازدواج
عامل اقتصادی ازدواج
عامل جنسی ازدواج
عامل زیستی ازدواج
عامل روانی ازدواج
رضایت زناشویی
عوامل مؤثر در رضایت زناشویی
علل نارضایتی از زناشویی
تغییرات رضایت از زناشوئی در طول زمان
تأثیر رضایت زناشویی بر کودکان
انواع خانواده
افسردگی
تاریخچه
تعریف افسردگی
افسردگی نوجوانی
همه گیر شناسی
سبب شناسی
افسردگی کودکی و نوجوانی : مدل خانوادگی مناسب
فصل سوم : ( طرح کلی پژوهش )
روش های اجرایی طرح
جامعه آماری و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش و روش اجرایی پژوهش
فصل چهارم ( ارائه نتایج و تحلیل های کمّی )
یافته های پژوهش
توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم ( تحلی نهایی و نتیجه گیری )
فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل داده ها
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
ضمائم

قسمتی از متن :
افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی به خصوص در بین نوجوانان و جوانان است. عوامل متعددی در ایجاد افسردگی نقش ایفا می کنند که یکی از این عوامل خانواده می باشد . پژوهشها نشان می دهند با افزایش تعارض زناشویی ، عزت نفس کودکان کاهش می یابد. کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد، در انواع افسردگی مشترک است . با توجه به مطالب فوق در این پژوهش رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان دختر آنها مورد بررسی قرار گرفت.
جامعۀ آماری این تحقیق، دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه ۵ تهران و والدین آنها هستند. ۳۶ دانش آموز از بین مدارس راهنمایی منطقه ۵ تهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به هر کدام پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ارائه گردید و به والدین آنها نیز پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich داده شده که پاسخ دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی نشان داد که :
۱- بین رضایت زناشویی پدران و افسردگی فرزندان دختر آنها همبستگی منفی وجود دارد .
۲- بین رضایت زناشویی مادران و افسردگی فرزندان دختر آنها همبستگی منفی وجود دارد .

تعداد صفحات :
۶۶ صفحه


دانلود مستقیم فایل