بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب چگونه تحقیق کنیم ؟ (فصل هفتم قسمت تحلیل اسناد)

بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب چگونه تحقیق کنیم ؟ (فصل هفتم قسمت تحلیل اسناد) دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب چگونه تحقیق کنیم ؟ ,(فصل هفتم قسمت تحلیل اسناد),,تحلیل اسناد و نکات قابل توجه,پاورپوینت چگونه تحقیق کنیم

پاورپوینت کتاب چگونه تحقیق کنیم ؟ (فصل هفتم قسمت  تحلیل اسناد)

تحلیل اسناد و نکات قابل توجه
اسناد فقط منعکس کننده ی واقعیت اجتماعی ونسخه هایی از وقایع نیست بلکه سازنده ی آنها نیز هست.
امروزه اسناد را به عنوان واسطه هایی تلقی می کنند که ازطریق آن قدرت اجتماعی را می توان عرضه کرد .اسناد برحسب زمینه فرهنگی ای که در آن نوشته شده اند بررسی می شوند.
تحلیل اسناد ماهیتا همان خواندن به منظور پژوهش است.
اسناد دارای هر ماهیتی که باشند آمار یا کلمات،ادارای یا غیر اداری،خصوصی یا عمومی نباید به صورت ظاهر نگریسته شوند.آنها محاسبات مصنوعی وجزیی هستند که برای اهداف تحقیق می بایست با دید انتقادی ارزیابی شوند.

اهمیت و ویژگی اسناد وقتی آشکار می شود که در ارتباط با یکدیگر بررسی شوند.ما به عقاید ،مسایل وخط مشی هایی دست می یابیم که اسناد از طریق تحلیل مقایسه ای با آنها مواجه می شوند. بنابراین تحلیل اسنادی از طریق خلاصه کردن آن اجزایی ازهر سند انجام می شود که ما آن را مهم یا مناسب ارزیابی کرده ایم و با گروه بندی این یافته ها در کنار یکدیگر به نتیجه ی جدیدی از بررسی اسناد دست می یابیم.


دانلود مستقیم فایل