بررسی و دانلود تحقیق تعیین میزان تاثیر عوامل روان شناختی– اجتماعی در شاداب سازی مدارس شهرستان ارومیه

بررسی و دانلود تحقیق تعیین میزان تاثیر عوامل روان شناختی– اجتماعی در شاداب سازی مدارس شهرستان ارومیه دارای نکات کلیدی تحقیق تعیین میزان تاثیر عوامل روان شناختی, اجتماعی در شاداب سازی مدارس شهرستان ارومیه,بررسی تعیین میزان تاثیر عوامل روان شناختی, اجتماعی در شاداب سازی مدارس شهرستان ارومیه,محورهای مورد بحث عامل مدیریت مشارکتی, جو عاطفی, نگرش, عوامل اجتماعی و ف,,,

تعیین میزان تاثیر عوامل روان شناختی– اجتماعی در شاداب سازی مدارس شهرستان ارومیه

چکیده:
        هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل روان شناختی- اجتماعی موثر در شاداب سازی مدارس شهرستان ارومیه بوده است محورهای مورد بحث عامل مدیریت مشارکتی، جو عاطفی، نگرش، عوامل اجتماعی و فرهنگی، اولویت تدوین برنامه ها خلاصه می شود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش معلمان آموزش و پرورش شهرستان ارومیه که تعداد آنها 428 نفر و نمونه آماری مورد بر رسی بر اساس جدول مورگان 201 نفر می باشند. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته شامل 49 سوال که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر095/0حاصل گردید. از آزمون اسميرنوف‌كولموگروف جهت تشخيص نرمال ‌بودن توزيع متغیرها و ازآزمونTتک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. یا فته های پژوهش نشان می دهد که همه فرضیه های تحقیق تایید شده اند یعنی هر کدام از عاملهای مدیریت مشارکتی، جو عاطفی، نگرش، عوامل اجتماعی و فرهنگی، اولویت تدوین برنامه ها در شاداب سازی مدارس شهرستان پلدشت موثر می باشند.
واژگان کلیدی: شاداب سازی، مدیریت مشارکتی، جو عاطفی، نگرش، عوامل اجتماعی و فرهنگی
مقدمه
نشاط و شادابی یکی از خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او بازي میکند(صباغیان، 1384). در شاداب سازی مدارس عوامل فراوانی می تواند موثر باشد، از جمله می توان به مدیر شاداب، معلم شاداب و پر نشاط، مدرسه ای با کالبدی نشاط آور، کلاسهای سالم و تمیز و با فضایی مناسب برای یادگیری و برگزاری مراسم های شادی بخش اشاره کرد(باس1،2000). از عوامل موثر در شادی، عامل اجتماعی است. زندگی ما سراسر روابط است و روابط، بازتاب خود ما هستند. در واقع آنچه به سوی خود می کشانیم، همواره نشان دهنده ویژگیهای ما یا باورهایی است که درباره روابط داریم(هی، 1380). همچنین عوامل فردي، آموزشي، اجتماعي- فرهنگي، كالبدي و سبك مديريت مشاركتي نیز در شادابي مدارس مؤثّر هستند(جعفري و همكاران،1387). تقویت عوامل اجتماعی- فرهنگی در مدارس از قبیل برگزاری کلاس های موزیک، برگزاری جشن ها همراه شادی و سرور و آموزش والدین برای شاداب سازی محیط منزل، می تواند در شاداب سازی مدارس و فراهم کردن محیطی سالم به منظور یادگیری هر چه بهتر دانش آموزان موثراست (لی کن1، 1999). توسعه علمی و فرهنگی، تحصیلات، هنر و رسانه هاي جمعی، تفریح و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت را از منابع و عوامل شادي ذکر می کند که داراي جنبه هاي روانی، جسمانی و اجتماعی و فرهنگی هستند.  با عنایت به این دیدگاه که توسعه علمی و فرهنگی از عوامل و منابع شادي و شادکامی تلقی می شود، پرداختن به آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز، از جمله شاخص هاي عمدۀ توسعه فرهنگی است(فردرو،1380). فضاي شاد و مفرّح در يادگيري و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان مؤثّر است و انرژي آنان را دو چندان مي سازد. نشاط و شادابي دانش آموزان در گرو وجود مدارس جذاب، مطلوب و نشاط انگيز است(آل یاسین،1380). که برخی از آن عوامل بیان می شود.


دانلود مستقیم فایل