بررسی و دانلود مقاله ترجمه شده شبکه هاي رو تراشه اي (+ متن انگلیسی)

بررسی و دانلود مقاله ترجمه شده شبکه هاي رو تراشه اي (+ متن انگلیسی) دارای نکات کلیدی تراشه,شبکه رو تراشه,شبکه رو تراشه اي,شبکه هاي رو تراشه اي,چند هسته اي,هسته,چند هسته,معماري,IBM Cell,TeraFLOPS Intel,Tilera TILE64,TILE64Pro,ST Microelectronics STNoC,پردازنده,پردازنده چند هسته اي,پروتکول,پروتوکول,رجيستر,تراکنش,toru,,,

مقاله ترجمه شده شبکه هاي رو تراشه اي (+ متن انگلیسی)

مقاله ترجمه شده با موضوع ‘شبکه هاي رو تراشه اي’ به همراه فايل انگليسي در قالب يک فايل ورد 117 صفحه اي. داراي 7 فصل.
شبکه هاي رو تراشه اي به عنوان يک حوزه ي تحقيقاتي مهم و رو به رشد پديدار شده اند. زماني که تعداد هسته ها افزايش مي يابد، به منظور تسهيل استفاده از هسته ها و نياز مبرم به ايجاد رابط قابل مقياس نظير شبکه هاي رو تراشه اي، نياز به پهناي باند نيز متعاقبا افزايش مي يابد. شبکه هاي رو تراشه اي که در حوزه هاي محاسبه اي متداول هستند از سرورهاي گران قيمت تا وسايل سيستم رو تراشه اي را شامل مي شود. اين تنوع در سکوهاي برنامه اي، منجر به انجام تحقيقاتي در زمينه ي شبکه هاي رو تراشه اي شده است که رشته هاي مختلفي را از معماري کامـپيوتر ، سيـستم هاي توکـاري و سيـستم هاي پيچـيده در ابعـاد خيلي بزرگ و غيره را در بر مي گيرد. در اينجا ، به مفاهيم کليدي در شبکه هاي رو تراشه اي مي پردازيم تا دانشجويان و طراحان را با اين حوزه آشنا کنيم.

عناوين اصلي مقاله :
مقدمه
ظهور عصر چند هسته اي
نياز ارتباطي معماري هاي چند هسته اي
شبکه هاي رو تراشه اي در برابر شبکه هاي خارج از تراشه اي
اصول شبکه
تکامل تا رسيدن به شبکه هاي رو تراشه اي
اجزا سازنده ي شبکه رو تراشه اي
عملکرد و هزينه
تراشه هاي شبکه هاي روتراشه ايي موجود در بازار
IBM Cell
TeraFLOPS Intel
Tilera TILE64 و TILE64Pro
ST Microelectronics STNoC
واسط با ساختار سيستم
شبکه هاي با حافظه ي مشترک در چند پردازنده هاي تراشه ايي
تأثير پروتکل انسجام روي عملکرد شبکه
نيازهاي پروتکل منسجم براي شبکه هاي روتراشه ايي
بن بست شبکه در سطح پروتکل
تأثير پياده سازي طبقاتي نهانگاهي روي عملکرد شبکه اي
مسائل پيرامون طراحي کنترل گر حافظه و گره خانه
رجيسترهاي بررسي وضعيت تراکنش و کمبود
شبکه هاي رو تراشه اي همزمان شده در سيستم هاي رو تراشه اي چند پردازنده اي
نقش مشخصه هاي برنامه در طراحي شبکه رو تراشه اي
شرايط طراحي شبکه هاي رو تراشه اي
سنتز شبکه رو تراشه اي
استانداردهاي واسط شبکه شبکه رو تراشه اي
نکات کتابشناسي
تحقيقات موردي
جديدترين ارزيابي ها
توپولوژي
ابزارهاي اندازه گيري براي مقايسه توپولوژي ها
توپولوزي هاي مستقيم، حلقه ها، مش ها و torus ها
توپولوژي هاي غير مستقيم: پروانه اي، شبکه هاي کلاز و درختان فت
توپولوژي هاي نامنظم
جداسازي و ادغام
يک نمونه الگوريتم براي ساخت توپولوژي
طرح بندي و پياده سازي
متراکم سازها
تأثير معيارهاي انتزاعي روي پياده سازي روتراشه اي
نکات کتاب شناسي
تحقيقات موردي
جديدترين ارزشيابي ها
مسير يابي
انواع الگوريتم هاي مسيريابي
جلوگيري از بن بست
مسيريابي جبري به ترتيب ابعاد
مسيريابي oblivious
مسيريابي سازشي
مسيريابي مدل دور سازشي
اجرا
مسيريابي منبع
مسيريابي بر اساس جدول گره ها
مدارهاي ترکيبي
مسريابي ساز شي
مسيريابي در توپولوژي هاي نامنظم
کنترل جريان
پيام ها، بسته ها، فليت ها، ظرفيت ها
کنترل جريان بر اساس پيام
سوييچينگ مدار
کنترل جريان براساس بسته
ذخيره سازي و جلو روي
برش – مسير
کنترل جريان براساس فليت
ورم هول
کانال هاي مجازي
کنترل جريان بدون بن بست
VC هاي گريزي
بافر ميانگير
پياده سازي
اندازه بيني ميانگيري با زمان برگشت دهي
سيم هاي سيگنال دهي معکوس
پياده سازي کنترل جريان در سيستم هاي رو تراشه اي چند پردازنده اي ها
ريز ساختار مسير ياب
ريز ساختار مسير ياب کانال مجازي
خط لوله
اجراي خط لوله اي
بهينه سازي خط لوله اي
سازمان ميانگير
طراحي سوييچينگ
طرح عرضي
تسريع کننده تقاطعي
برش دهي تقاطعي
تخصيص گرها و داورها
داور نوبتي سازي
داور ماتريسي
تخصيص گر ، تفکيک پذير
تخصيص گر جبهه ي موج
سازمان دهي تخصيص گر
پياده سازي
پايه سازي مسيرياب
اجراي ميانگيرها
نتايج
شکاف بين ايده آل و جديدترين تحول ها
تعريف ساختار و ايجاد رابط ايده آل
تعريف جديدترين ها
اختلاف انرژي – تأخير – بازده شبکه
چالش هاي تحقيقاتي مهم
شبکه هاي رو تراشه اي با انرژي پايين
فراتر از رابط هاي معمولي
سکوت دوباره شبکه هاي روتراشه اي
زير ساختارهاي شبکه رو تراشه اي
معيارهاي شبکه هاي رو تراشه اي
کنفرانس هاي شبکه هاي رو تراشه اي


دانلود مستقیم فایل