بررسی و دانلود تحقیق و بررسي چانه زني در مذاکره

بررسی و دانلود تحقیق و بررسي چانه زني در مذاکره دارای نکات کلیدی چانه,چانه زني,مذاکره,چانه زني در مذاکره,مذاکره کردن,استراتژي,سياست,مذاکره توزيعي,مذاکره يکپارچه,مذاکره منسجم,انواع مذاکره,تعريف مذاکره,تاکتيک,وکيل,وکيل مدافع,نيت,نيت بد,معلول,تاثير احساسات,احساسات در مذاکره,بحث,مناظره,گفتگو,گفت

تحقيق چانه زني در مذاکره در قالب يک فايل 28 صفحه اي ورد. قابل ويرايش.

عناوين اصلي :
مذاکره
استراتژي‌هاي مذاکره
مذاکره توزيعي
مذاکره? يکپارچه يا منسجم
تاکتيک‌هاي مذاکره
استخدام وکيل مدافع
شيوه‌هاي مذاکره
گونه‌هاي مذاکره
مذاکره با نيت بد
مدل نيت بد ذاتي در روابط بين‌الملل و روانشناسي سياسي
احساس در مذاکرات
تاثيرگذاري بر معلول
تاثيرات مثبت در مذاکره
تاثير منفي در مذاکره
شرايط تاثيرگذاري احساس در مذاکرات
تاثير احساسات طرفين
مسائل مربوط به مطالعات مذاکره در آزمايشگاه
مذاکرات تيمي
ريشه شناسي لغات
موانع مذاکره
گفتگوهاي غيرشفاهي در مذاکرات
مثال‌هاي از ارتباطات غيرشفاهي در مذاکره
چانه‌زني
نظريه چانه‌زني
نقش نظريه بازي‌ها
جواب نش چانه‌زني
بازي برد-برد
کاربردها
ساير حالتهاي وابسته
ويژگي هاي يک چانه زني اثربخش
مسئله چانه‌زني
بازي چانه‌زني
جنگ جنس‌ها
مجموعه حالات
نقطه مخالفت
راه حل‌هاي مسئله چانه‌زني
راه حل بازي چانه‌زني نش
راه حل چانه زني تساوي‌گرا
کاربردها


دانلود مستقیم فایل