بررسی و دانلود فایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز

بررسی و دانلود فایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز دارای نکات کلیدی دانلود فایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز,ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز,ورد طرح تفضیلی شهر اهواز,طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز,ورد طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز,فایل ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز

توضیحات:
فایل ورد ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز ، در حجم 364+271صفحه قابل ویرایش.

توضیحات:
ضوابط و مقررات تفکيک و ساختمان طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتي شهر و همچنين هدايت و کنترل عمليات عمراني در محدوده توسعه آينده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومي، رفاه و ايمني شهروندان و همچنين پايدار نگهداشتن ارزشهاي فرهنگي و بالاخره فراهم آوردن امکان برخورداري ساکنان از فضاي شهري مساعد و تضمين تماس آنها با محيط شهري مناسبتر در بخشهاي ضوابط و مقررات عمومي و اختصاصي به انضمام الگوها و طرحهاي تيپ تنظيم و ارائه گرديده است.
1-3- ويژگيهاي معماري و ساختماني در اقليم گرم و مرطوب:
1- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:
– اجتناب از انتخاب شيبهاي رو به شرق يا غرب جهت احداث ساختمان
– استقرار ساختمان در جهت تابش حداقل انرژي خورشيدي در فصول گرم
– انتخاب مصالح مناسب براي بدنه اطراف ساختمان به منظور به حداقل رساندن كسب حرارت
– استفاده از درختان خزان دار به منظور ايجاد سايه بر روي ساختمان و كاهش ميزان كسب حرارت
– استفاده از شكلهاي كالبدي مناسب براي كاهش سطوح خارجي مشرف به شرق و غرب (گسترش پلان ساختمان در جهت محور شرقي – غربي)
– استفاده هرچه بيشتر از ديوارهاي مشترك در مجموعه هاي ساختماني و ايجاد بافت فشرده تر
– پيش بيني پاركينگ سرپوشيده در ساختمانها

2- محافظت ساختمان در برابر هواي گرم خارج:
– محصور نمودن فضاي مورد استفاده در مواقع گرم با مصالح سنگين و عايق شده
– جدا كردن فضاهاي حرارت زا مانند آشپزخانه از ساير فضاها
– استفاده از عايقهاي حرارتي در تلفيق با هر نوع مصالح
– پيش بيني پنجره هاي كوچك و يا حداقل رساندن سطح آنها
– پيش بيني دريچه هاي چوبي با كركره هاي متحرك عايق حرارتي در پشت پنجره ها
– اختصاص فضاهاي مشرف به جنوب به فضاهاي كم اهميت
– سازماندهي پلان به صورتي كه امكان نفوذ آب در فصول گرم به فضاهاي داخلي محدود گردد.
– پيش بيني سايه بانهاي مناسب (حتي المقدور خارجي) مناسب براي سطوح شيشه و بازشوها

3- كاهش تبادلات حرارتي در ساختمان:
– استقرار ساختمانهاي به هم پيوسته و پيش بيني پلانهاي فشرده و متراكم
– پوشاندن حاشيه خارجي ساختمان با گونه هاي مختلف گياهان سبز
– پيش بيني فضاهاي گرمازا مانند آشپزخانه در كنار پلان
– استفاده از عايقهاي حرارتي مناسب در ديوارهاي خارجي به ويژه بام
– اجتناب از پيش بيني پنجره هاي بزرگ به خصوص در نماي جنوبي ساختمان
– استفاده از شيشه هاي دوجداره
– پيش بيني ورقه هاي عايق حرارتي در داخل بازشوها

4- كاهش تأثير بادهاي گرم و طوفاني در مجموعه ها:
– احداث ساختمان در دامنه هاي پشت با باد گرم
– پوشانيدن نماهاي روبه باد گرم و نورگيري از حياطهاي داخلي و مركزي
– پيش بيني پلانهاي فشرده و نزديك به هم با بافت متراكم
– استفاده از فضاهايي مانند گاراژ يا انبار به عنوان باد شكن
– به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي ساختمان و قرار دادن ورودي اصلي در فضاهاي بي اثر و خنثي در مقابل باد گرم
– استفاده از درهاي يكپارچه و عايق شده در نماهاي رو به باد گرم
– درزبني كليه درها، پنجره ها و بازشوها
– نصب دريچه با كركره هاي متحرك عايق حرارتي در پشت پنجره ها
– طراحي عناصر محوطه به نحوي كه گياهان در بناهاي مجاور باعث هدايت بادهاي مطلوب با ساختمان شود
– توجه به جهت وزش بادهاي غالب تابستاني در تعيين جهت استقرار ساختمان
و…

این فایل با فرمت ورد در 364+271 صفحه قابل ویرایش تهیه شده است


دانلود مستقیم فایل