بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (آفرینش روحی انسان) نوشته ابراهيم نيك صفت

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (آفرینش روحی انسان) نوشته ابراهيم نيك صفت دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,کتاب انسان از دیدگاه اسلام, ابراهيم نيك صفت, انسان از دیدگاه اسلام,خلاصه کتاب انسان از دیدگاه اسلام,خلاصه انسان از دیدگاه اسلام,پاورپوینت انسان از دیدگاه اسلام,فصل سوم,آفرینش روحی انسان

پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (آفرینش روحی انساننوشته ابراهيم نيك صفت در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید: 

بخشی از متن:
دوآلیسم يا دوئیت انگاري، يکي از مباحث مهم درباره شناخت انسان است که از قديماالايام در مباحث مربوط به انسان مطرح بوده است. براساااس اين نظريه، وجود انسان به جسم مادي و خاکي او منحصر نميشود؛ بلکه عالوه بر وجود جسماني، داراي وجودي غیرمادي نیز هست که از آن وجود، به ‘نفس’، ‘روح’، ‘من’، ‘خود’ و امثال آن تعبیر شده ا ست. 
از منظر اين ديدگاه، آنچه تمام وجود ا نسان را تشکیل ميدهد، صرفاً وجود مادي و جسماني است و غیر اعضاء و اندامهاي جسماني، وجود ديگري براي انسان قابل اثبات نیست. 
در مقابلِ اين نظريه ماديگرايانه، ديدگاه دومي معتقد است که عالوه بر وجود جساااماني، وجود ديگري در انسان حقیقت دارد که مربوط به روح و ابعاد روحي او مي با شد. 
از منظر اسلام، نه تنها وجود غیرمادي، براي ان سان متصور و متحصل ا ست؛ بلکه اصالت وجودي انسان را آن حقیقت غیرمادي او تشکیل داده است. 

دانلود مستقیم فایل