بررسی و دانلود تحقیق اسلام و تعليم و تربیت

بررسی و دانلود تحقیق اسلام و تعليم و تربیت دارای نکات کلیدی تحقیق, اسلام, و, تعليم, و, تربیت

فهرست مطالب:
اسلام و تعليم و تربیت………………………………………………………………………………..2
محيط مادي …………………………………………………………………………………………………………………………..2
محيط معنوي ………………………………………………………………………………………………………………………2

محيط خانواده …………………………………………………………………………………………………………………….2

محيط مدرسه ……………………………………………………………………………………………………………………..4
ويژگى هاى تربيت اسلامى…………………………………………………………………………6
منبع وحى………………………………………………………………………………………………………………………………6
اسوه هاى الهى……………………………………………………………………………………………………………………..8
برنامه عملى مناسب………………………………………………………………………………………………………………9
تعبد و تسليم………………………………………………………………………………………………………………………..10
جهانشمول بودن………………………………………………………………………………………………………………….11
هدف بودن انسان………………………………………………………………………………………………………………..11
جامعيت……………………………………………………………………………………………………………………………….12
ساير ديدگاه ها و احتمالات …………………………………………………………………….15
منابع و مآخذ. ……………………………………………………………………………………………………………………18

اسلام و تعليم و تربيت
اسلام بر اساس نياز فطري انسان ، مباني تربيتي و آموزشي را به ايمان آورندگان مي آموزد.
چنانكه اگر تربيت را به سه قسم تربيت بدني ، تربيت عقلي و تربيت رواني تقسيم كنيم اسلام در يك نظام هماهنگ دربارة هر قسم از اين انواع بياناتي حكيمانه دارد . اين نظام تربيتي هماهنگ بايد در محيطي مناسب به آدمي القاء گردد.منظور از محيط ، تمام عوامل خارجي است كه در موجود زنده از آغاز رشد وجود دارد.هر چند عوامل محيطي بسيار فراوان است ، اما در تقسيم اوليه مي توان آن را به دو قسم مادي و معنوي تقسيم نمود.
محيط مادي :عبارت از آب ، هوا ، نور ، حرارت ، مسكن ، خوراك ، پوشاك و … بالآخره هر امر مادي كه انسان بدانها محفوف و محاط مي باشد.
محيط معنوي :عبارت از عوامل فرهنگي است كه روح آدمي را به تعالي سوق مي دهد.
محيط مورد نظر ما محيطي است كه در تعليم و تربيت از آن بهره برداري مي شود و ضبط و كنترل آن امكان دارد .مانند محيط خانه ، خانواده و مدرسه . اين گونه عوامل محيطي براي مربي ، معلم و والدين بسيار با اهميت است.
محيط خانواده : محيط خانه و خانواده ، يك محيط طبيعي است كه در آن پدر و مادر تربيت كودك را بر عهده مي گيرند .
كودك تحت تاثير مقام انگيزه هاي خانوادگي است و رفتار او قهراً از خانواده درست مي شود ، او زبان مادري را مي آموزد و از طريق مكالمه وگفتگو ، افكار و آراء زيادي از افراد خانواده به او منتقل مي شود و معارف و اطلاعات او هم سطح با افكار خانواده پيش مي رود .نقش تربيتي و الدين آنچنان بزرگ و مهم است كه دين و علوم الهي نيز در نخستين لحظات حيات به وي منتقل مي شود ، چنانكه پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد :
((كل مولود يولد علي الفطرة حتي يكون ابواه يهودانه و ينصرانه ))[2]


دانلود مستقیم فایل