بررسی و دانلود مقاله کوتاه تقشه برداری

بررسی و دانلود مقاله کوتاه تقشه برداری دارای نکات کلیدی مقاله کوتاه تقشه برداری ,توپوگرافي و توپومتري,پلانيمتري

نقشه برداري چيست ؟
كليه كارها و عملياتي كه منجر به تهيه نقشه مي شود و شامل اندازه گيري نقاط مختلف سطح زمين و نمايش دادن قطعاتي از سطح زمين برروي كاغذ به طوري كه تمام عوارض ، جزئيات و فرم كلي آن معين شده و موقعيت عوارض نسبت به هم مشخص شده باشد .به طور كلي نقشه برداري علم تهيه نقشه مي باشد .
مهمترين نقشه برداري كه در كشاورزي كاربرد دارند عبارتند از :
1- توپوگرافي و توپومتري :
در اين گونه نقشه برداري علاوه براينكه وضعيت مسطحاتي منطقه مورد بررسي قرار مي گيرد وضعيت ارتفاعي آن نيز مشخص مي شود مثلاً در يك زمين كشاورزي علاوه بر اينكه قسمت مسطحاتي مورد بررسي قرار ميگيرد ارتفاعهاي آن نيز مشخص مي شود .
2- پلانيمتري :
در اين نوع نقشه برداري فقط وضعيت مسطحاتي مورد استفاده قرار مي گيرد و نقشه هايي كه به اين ترتيب ناميده مي شود پلان مي گويند .
3- نقشه هاي مسير :
كليه كارهاي نقشه برداري مربوط به مسير را مربوط مي شود . مانند تيرهاي چراغ برق كنار خيابانها و …
اندازه گيري فاصله در زمين هاي هموار با استفاده از چشم غير مسلح :
براي اندازه گيري فواصل كوتاه مثلاً‌ حدود 200 تا 150 متر تتوسط ژالون استفاده مي شود . ژالونها ميله هايي است فولادي كه يك سر آن نوك تيز است و به داخل زمين فرو مي رود . بروي ژالون ها برچسب هايي به رنگ صورتي يا نارنجي مي چسبانند كه به راحتي از آن فاصله قابل ديدن باشد .

شرح عمليات :
ابتدا فاصله اي را كه مي خواهيم اندازه گيري مي كنيم سپس نوك ژالون را برروي نقطه قرارداده و از نگهداره ژالون به عنوان قيم استفاده مي كنيم سپس ژالون را به حالت قائم درمي آوريم . براي نقطه دوم نيز عيناً‌ همين كار انجام مي وشد (نقطه B ) كه براي انجام اين كار يك گروه چهار نفره لازم است . بايد دقت شود كته ژالون ها پشت سرهم قرار گيرند چون فاصله كمي دور مي باشد و امكان اينكه صدا به ساير افراد نرسد با استفاده از حركات دست به آن LINE دادن مي گوئيم استفاده مي شود .
چگونگي LINE دادن :
فردي كه پشت ژالون قرارگرفتن ژالون سوم ر ا در راستاي دو ژالون ثابت كنترل مي كند . اگر براي رسيدن به اين وضعيت ژالون سوم قرار باشد كه سمت راست كشيده شود فرد پشت ژالون دست راستش را به صورت افقي نگه ميدارد . و اگر خيلي فاصله داشته باشد شدت حركات دست خود را شديدتر مي كند و وقتي كه فاصله كمتر شد دست خود را به آرامي بالا و پائين مي كنيم تا اينكه موازي برژالون هاي ديگر باشد . سپس بعد از اتمام كار علامت OK كه دو دست خود را به طرف بالا مي بريم
سپس با استفاده از متر فاصله بين دو ژالون ها را اندازه مي گيريم و همه فاصله هاي اندازه گيري شده بين دو ژالون را برهم جمع مي كنيم نقطه AB بدست مي آيد . براي اين كه كار دقيق باشد بعد از اينكه يك رفت را انجام داديم عمل برگشت را هم صورت مي دهيم و از جمع بين عمل رفت و برگشت و تقسيم بر 2 بهترين فاصله A و B بدست مي آيد .


دانلود مستقیم فایل