پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک

دریافت پاورپوینت فصل اول 1 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی | 31073 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک ,روان شناسی عصب شناختی,فصل اول,تعریف روان شناسی فیزیولوژیک,روش های تحقیق

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (تعریف و روش های تحقیق روان شناسی فیزیولوژیک) در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: 

بخشی از متن:
تعریف روانشناسی فیزیولوژیک 
روان شناسی فیزیولوژیک به عنوان علم میان رشته ای به بررسی رابطه بین مغز و رفتار می پردازد؛ آن را همچنین می توان از زاویه ای دیگر، به عنوان روانشناسی زیست شناختی و علوم عصبی رفتاری توصیف کرد.
 در تعریف واژه های میان رشته ای ، مغز و رفتار واژه های کلیدی به شمار می آیند و کاربرد واژه میان رشته ای نیز به دلیل بررسی فرایندهای الکتریکی، مغناطیسی، شیمیایی و مولکولی در مغز است که به تنهایی با یکی از شاخه های علوم امکان پذیر نیست. 
برای توصیف چگونگی فعالیت سلولهای عصبی نیاز به اطلاعاتی در کالبدشناسی، بافت شناسی، شیمی اعصاب و الكتروفیزیکی است.
روان شناسی فیزیولوژیک با تحریک مستقیم (دارویی، مکانیکی و الکتریکی)، ثبت یا تخریب فعالیتهای مغز، فرایندهای زیستی و ساختهای عصبی را بررسی می کند. 
روان شناسی عصب شناختی از روشهای مشابهی (تخریب و تحریک) استفاده می کند ولی بیشتر در انسان به تحقیق می پردازد. 
فیزیولوژی روانی بیشتر ارتباط بین فرایندهای زیستی در ارگانیزم انسان را با ثبت فعالیت مغز (مانند ثبت فعالیت الکتریکی مغز به هنگام مراحل مختلف خواب) بررسی می کند. 
اگرچه روان شناسی فیزیولوژیک، روان شناسی عصب شناختی و فیزیولوژی روانی مکمل یکدیگر هستند، هر سه آنها بخشی از روان شناسی زیست شناختی به شمار می آیند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول 1 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی | 31081 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,ساختار و کنش سلول, دستگاه عصبی,مبانی زیست شیمی ,فیزیولوژی سلول

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (ساختار و کنش سلول های دستگاه عصبی) در قالب pptx و در حجم 56 اسلاید: 

بخشی از متن:
بدن انسان از حدود ۱۰۰×۷۵ سلولهای مختلف زنده تشکیل شده که توسط بافت محافظ نگهداری می شوند. سلولهای بدن در انجام وظایف با یکدیگر متفاوت اند ولی در برخی ویژگیها با یکدیگر مشابهت دارند. 
مبانی زیست – شیمی فیزیولوژی سلول
مشاهدات میکروسکوپی سلول نشان می دهند که هر سلول از غشا، سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است. سیتوپلاسم و هسته سلول را محتوای سلول یا پروتوپلاسم می نامند. پروتوپلاسم دربر گیرنده اجزاء اصلی آب، محلول نمک، مواد سفیدهای پروتئین)، مواد چربی (لیپید) و مواد قندی (گلوسید) است.
در سیتوپلاسم سلول، اندامهای دیگری، مانند میتوکندری (اندامی که از قند و چربی انرژی تولید می کند و با مسمومیت سلول ۹۵ درصد از تولید انرژی خود را از دست می دهد اندوپلاسمی و لیزوزومها نیز یافت می شوند.
الف) ترکیبات شیمیایی سلول 
هر سلول از عناصر طبی محدودی ساخته شده است. شش عنصر کربن )C)، هیدروژن (H)، ازت (54)، اکسیژن (0)، فسفر (۴) و گوگرد (S) ۹۹ درصد وزن سلول را تشکیل می دهند. از ترکیب دو عنصر هیدروژن و اکسیژن آب در سلول پیش می آید که نزدیک به ۷۰ درصد وزن سلول را شامل می شود. مایع درون سلولی مرکب از هزار مولکول کوچک مختلف، برای تجزیه و ترکیب اهمیت دارد و ساختهای اصلی مولکولهای بزرگ تلقی می شوند. 
بسیاری از این مولکولهای کوچک از لحاظ ساخت شیمیایی هم طبقه، یا هم خانواده هستند. معمولا در سلولها چهار نوع از این طبقه مواد مانند قند، اسید چرب، اسید آمینه و نوکلئوتیدها مشاهده می شوند .

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی | 31090 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,, سیناپسهای تحریکی و بازداری ,فصل سوم

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (سیناپسهای تحریکی و بازداری) در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید: 

بخشی از متن:
 سیناپسهای تحریکی و بازداری 
 محل ارتباط شاخه های انتهایی تار عصبی با سلول عصبی دیگر، سلول ماهیچه ای و سلول ترشحی (غدد) را سیناپس مینامند که با آن امکان انتقال پتانسیل فعالیت فراهم می شود.
سیناپسها به چند دلیل برای دستگاه عصبی اهمیت دارند از جمله اینکه، در سیناپسهای الكتریكی یا شیمیایی همواره تکانه های عصبی از طرف پیش سیناپس (آكسون) به طرف پس سیناپس انتقال می یابند و سیناپسها از نوعی کنش تهویه ای برخوردارند که بدون آن فعالیت دستگاه عصبی غیر ممکن می شود.
در تحقیقات الکترو میکروسکوپی مبین آن است که با وجود تنوع ارتباط ، همه آنها از اصول مشترکی پیروی می کنند که در سطوح زیر به توصیف آن می پردازیم 

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه دیداری) | 31148 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,دستگاه دیداری, پسیكوفیزیولوژی ,دستگاه دیداری ,میدان دید یک چشمی , دو چشمی

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه دیداری) در قالب pptx و در حجم 26 اسلاید: 

بخشی از متن:
دستگاه دیداری 
 پسیكوفیزیولوژی دستگاه دیداری 
هنگامی که فرد با دید یک چشمی با دو چشمی به شیء ثابت محیطی نگاه می کند، متوجه می شود که وضوح و تیزبینی شیء بستگی به فاصله آن با نقطه . دارد و به همین دلیل اطراف شیء را سایه مانند می بیند. چنانچه فرد بخواهد اطراف شیء را واضح ببیند، مجبور است نقطه تثبیت را تغییر دهد. بنابراین نقطه تثبیت یا تیزبینی هماهنگی دارد. 
میدان دید یک چشمی و دو چشمی
 وقتی یک چشم خود را با دست می پوشانید و با چشم دیگر به نقطه ثابت محیطی نگاه می کنید، آن نقطه ثابت و بخشی از محیط اطراف آن واضح به نظر میرسد که آن را میدان دید یک چشمی می نامند. چنانچه به همان نقطه با دو چشم نگاه کنید، میدان دید از هر دو طرف وسیع تر می شود. بدین ترتیب میدان دید دو چشمی به مراتب وسیع تر از میدان دید یک چشمی است، اما اندازه آن کمتر از دو برابر است؛ چرا که هر دو میدان دید یک چشمی در وسط روی هم قرار می گیرند که این منطقه پوشش دوچشمی برای دید سه بعدی اهمیت دارد.

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه دیداری)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی | 31106 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,ساخت دستگاه عصبی,فصل چهارم

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (ساخت دستگاه عصبی) در قالب pptx و در حجم 29 اسلاید: 

بخشی از متن:
ساخت دستگاه عصبی دستگاه عصبی مهره داران از بخشهای دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع شوکی)، دستگاه عصبی پیرامونی (تارهای عصبی جمجمه ای و نخاعی و مجموعه ای از گره های عصبی و دستگاه عصبی خودمختار (اندامهای درونی بدن و دستگاه گردش خون تحت تأثیر این دستگاه عصبی هستند که بخشی از تارها، گره ها و هسته های آن در درون و بخشی در بیرون از دستگاه عصبی مرکزی و پیرامونی قرار دارند) تشکیل شده است. ‘ در این بخش ساخت و وظایف کلی بخشهای سه گانه مغز که برای راه اندازی رفتار اهمیت دارند، توضیح داده میشود. 

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه حرکتی) | 31340 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,,دستگاه حرکتی ,فصل هشتم,موقعیت و کنش مراکز حرکتی

پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه حرکتی) در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: 

بخشی از متن:
دستگاه حرکتی 
در فیزیولوژی به بخشی از دستگاه عصبی که فرمان را از مراکز عصبی به اندامهای مجری منتقل کرده و در نتیجه در موجود زنده حرکت ایجاد می کند، دستگاه حرکتی گویند. انسان با این دستگاه می تواند به طور مناسب با محیط خویش تعامل داشته باشد. بخشی از فعالیتهای حرکتی برای نگهداری و مقاومت بدن در قبال جاذبه زمین صورت می گیرد و بخش دیگری از آن حرکتی با هدف پاسخگویی به محرکهای درونی و بیرونی انجام می شود.
موقعیت و کنش مراکز حرکتی
برای نگهداری و حرکت بدن ساختهایی در دستگاه اعصاب مرکزی و نخاع شوکی مسئولیت دارند. اگرچه پدیدایی حرکات مختلف بدن به وسیله مراکز اختصاصی انجام می شود ولی برای غلبه بر کنشهای حرکتی بین این مراکز حرکتی هماهنگی لازم مشاهده می شود. شکل ۱- ۸ ساخت کلی و سلسله مراتب مراکز حرکتی را نشان می دهد. ستون چپ ساخت سلسله مراتبی، ستون میانی توانایی اختصاصی هر یک از بخشهای دستگاه عصبی و ستون راست نقش تغییر وضعیت حرکتی را نشان میدهد.  
در نخاع شوکی بین تارهای حسی و حرکتی ارتباط سیناپسی گسترده ای برقرار است که به کنش حرکتی یا بازداری حرکت منجر می شود. وقتی یک محرک به سرعت و به طور خودکار به وسیله دستگاه عصبی پاسخی را ایجاد می کند؛ گویند بازتاب صورت گرفته است. فرایند بیشتر این قبیل بازتابها به صورت غیرارادی و ناهشیار انجام می شود مانند بازتابهای قلبی، عروقی، تنفسی، معده ای-روده ای، دفع، ترشح لوزالمعده، تخلیه کیسه صفرا و برخی بازتابهای دیگر. در کمان بازتابی مرکب، به جای یک نورون مرکزی چند نورون رابط همکاری دارند و در نتیجه چند سیناپس ایجاد می شود. این کمان بازتابی برای اعمال تغذیه و محافظت بدن ضروری است.

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه حرکتی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه چشایی و بویایی) | 31339 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,,دستگاه چشایی و بویایی,فصل هفتم

پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه چشایی و بویایی) در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: 

بخشی از متن:
دستگاه چشایی و بویایی
حس چشایی و بویایی، حس شیمیایی محسوب میشوند که از لحاظ تکوینی جزو اولین دستگاههای حسی انسان به شمار می آیند. موجودات نخستین نیز با حس شیمیایی محیط خویش را شناسایی کرده و نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان می دهند. در انسان راه عصب بویایی برخلاف راههای اعصاب حسی دیگر بدون ارتباط با هسته های تالاموس، به طور مستقیم به قشر مخ راه می یابد. این امر مبین اهمیت دستگاه بویایی و ارتباط آن با دستگاه کناری تلقی می شود (شکل ۷-۶) تعیین مرز بین دستگاه بویایی و چشایی با ملاکهای ریخت شناسی و فیزیولوژی امکان پذیر است.
توانایی دستگاه چشایی
براساس آزمایشهای انجام شده، ادراک چشایی اصلی در چهار کیفیت شیرین، ترش، تلخ و شور صورت می گیرد. ترجیح هر یک از این کیفیتها بستگی به میزان غلظت مولکول آن ماده دارد. افزون بر این انسان قادر به تشخیص دو کیفیت فرعی دیگر، مانند قلیایی و فلزی است. آستانه ادراک چشایی برای مواد مختلف متفاوت است و به غلظت محلول بستگی دارد. آستانه تحریک برای مواد تلخ (سولفات کنین، نیکوتین، کافئین) ۶ میلی گرم در لیتر، برای مواد شیرین (گلوکز، ساکارز و ساکارین)3/4  تا ۵/۵ میلی گرم در لیتر، برای مواد ترش (جوهر نمک، جوهر سرکه، اسید تارتریک)  0/108 گرم در لیتر و برای مواد شور (نمک طعام، کلرور منیزیوم و آمونیاک) 0/585 گرم در لیتر است.
باید یادآوری شود که آستانه ادراک چشایی در تحریک مداوم تغییر می یابد و به عبارت دیگر با کاهش شدت ادراک در حس چشایی سازش یافتگی آشکار می شود. کاهش شدت ادراک از طرفی به جریان عصبی بستگی دارد و از طرف دیگر به ترشح مداوم بزاق ارتباط دارد که در نتیجه آن غلظت مواد تغییر پیدا می کند.

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه چشایی و بویایی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل ششم 6 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه شنیداری | 31338 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,دستگاه شنیداری, تعادل و حساسیت تنی , احشایی

پاورپوینت فصل ششم 6 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه شنیداری، تعادل و حساسیت تنی – احشایی) در قالب pptx و در حجم 85 اسلاید: 

بخشی از متن:
دستگاه شنیداری 
 گیرندگان هر دو حس که در گوش درونی با استخوان جمجمه محافظت می شوند، از نظر ساختاری با یکدیگر شباهت دارند.
فرآیند تحریک آنها بر اساس محرکهای متفاوت ( یکی محرک صوتی و دیگری نیروی جاذبه زمین و شتاب ) انجام می شود. 
الف) پسیکوفیزیک دستگاه شنیداری
محرکهای صوتی مولکولهای هوای مجاور خود را به نوسان در می آورند. این امواج صوتی با سرعت 340 متر در ثانیه یا 1224 کیلومتر در ساعت از منبع صوتی انتشار می یابند. 
وقتی امواج صوتی با فرکانس بین 20 تا 16000 هرتز به دستگاه شنیداری وارد می شوند، گیرندگان موجود در گوش درونی تحریک می گردند و ادراک شنیداری انجام می شود. 
فرکانس صوت هر قدر بیشتر باشد، صدا هم بلندتر است. 
اصوات با فرکانس کمتر از 16 یا بیشتر از 16000 هرتز گیرندگان گوش انسان را تحریک نمی کنند، ولی در برخی از جانداران این محرکهای صوتی می توانند سبب تحریک گیرندگان گوش آنان شوند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل ششم 6 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه شنیداری

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پانزدهم 15 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (بیماری های روانی و مغز | 31448 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,بیماری های روانی و مغز,فصل پانزدهم,بیماری های روانی

پاورپوینت فصل پانزدهم 15 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (بیماری های روانی و مغز) در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: 

بخشی از متن:
بیماریهای روانی و مغز
 رفتار انسان از فعالیت مغز ناشی می شود که خود تحت تأثیر دو عامل وراثت و محیط قرار دارد. یکی از ویژگیهای انسان این است که از آرایش ژنتیکی اختصاصی برخوردار است و به همین دلیل اثر انگشت انسان در بین تمام انسانها از یکدیگر متمایز است. دومین عاملی که برای هر مغز اختصاصی است تجربیات شخصی افراد است، به طوری که یک موقعیت معین ردهای عصبی متفاوتی را در انسان به جا می گذارد. با وجود مشابهت جسمانی نزد دوقلوها ولی مغز و رفتار آنها یکسان نیست. از تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی (تجربیات شخصی) که به عنوان تغییرات جسمانی در مغز متجلی می شود، گستره رفتار انسان شکل می گیرد. سلامت و بیماری دو نقطه بر روی یک پیوستار است که برای سلامت روانی و بیماری روانی هم صدق پیدا می کند. هنگامی فرد از لحاظ روانی بیمار محسوب می شود که علایم تشخیص اختلال تفکر، خلق و رفتار ظاهر شود و فرد را آزار دهد یا کنش معمولی وی را تحت تأثیر قرار دهد. 
علل پدیدایی و درمان پاره ای از بیماریهای روانی 
اختلال ترس
ترس واکنش سازش یافته به موقعیت تهدید کننده است. ترس از طریق دستگاه سمپاتیک سبب واکنش حمله یا فرار می شود. بسیاری از واکنشهای ترس در موجودات ارثی است و پاره ای هم اکتسابی است. علایم سازش یافته یا نامطبوع واکنشهای ترس مبین’ اختلال ترس’ است که به عنوان یکی از شایع ترین بیماریهای روانی شناخته میشود.
الف) توصیف اختلال ترس 
تقریبا ۱۵ درصد جمعیت اروپا از یکی از اختلالهای ترس مندرج در جدول 1-۱۵ رنج می برند. این اختلالها به واسطه محرکهای واقعی با خیالی از یکدیگر متمایز می شوند که احساس ترس و نوع رفتار را در افراد مبتلا پدید می آورند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم 15 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (بیماری های روانی و مغز

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهاردهم 14 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (یادگیری و حافظه) | 31447 alis

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,یادگیری و حافظه ,فصل چهاردهم

پاورپوینت فصل چهاردهم 14 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (یادگیری و حافظه) در قالب pptx و در حجم 57 اسلاید: 

بخشی از متن:
یادگیری و حافظه
بین تحول مغز و بحث یادگیری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. تجربیات دیداری در خردسالی برای تحول ناحیه دیداری مغز اهمیت فراوانی دارد. این امر برای کودک امکان تشخیص چهره مادر خود را از دیگران فراهم می کند. احتمالا تحول دیداری و یادگیری مکانیزم مشابهی دارند که در زمان متفاوت و در نواحی مختلف کرتکس صورت می گیرد. از این نظر یادگیری و حافظه سازش مداوم ارتباطات مغز با محیط است که به ما امکان می دهد در موقعیتهای مختلف به طور مناسب رفتار کنیم.
انواع حافظه و یادزدودگی
یادگیری به عنوان کسب دانش و اطلاعات جدید در نظر گرفته می شود که بخشی از آن پردازش و نگهداری می شود. بنابراین توانایی نگهداری مطالب یاد گرفته شده را حافظه می نامند. ما چیزهای زیادی یاد می گیریم و ذخیره می کنیم ولی لازم است توجه داشته باشیم که همه آنها به وسیله نورونهای مشابه «سخت افزار پردازش و ذخیره نمی شوند. به عبارت دیگر مجموعه یادگیری به ساختار معين مغزی و یا مکانیزم دسته سلولهای خاصی بستگی ندارد و نوع و نحوه ذخیره سازی اطلاعات در طول زمان قابل تغییر است. 

 

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم 14 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (یادگیری و حافظه)

دریــــافت فایـــل