ppt کتاب ارزشیابی شخصیت

دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب ارزشیابی شخصیت (پایه های نظری ارزشیابی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان | 31057 alis

کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت ,فصل اول,پایه های نظری ارزشیابی شخصیت

پاورپوینت فصل اول کتاب ارزشیابی شخصیت (پایه های نظری ارزشیابی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 49 اسلاید:

بخشی از متن: 
ماهیت و تعریف شخصیت  
 یکی از مسائل بسیار مهمی که در ارزشیابی شخصیت نقش اساسی دارد، دیدگاهی است که نظریه پردازان مکاتب مختلف درباره ماهیت شخصیت انسان دارند. دیدگاه  نظریه پردازان درباره ماهیت شخصیت انسان نه تنها نمایان گر توشه های نظری، تجارب بالینی و تجربی آنها می باشد بلکه تا حدودی متاثر از تجارب شخصی آنها در دوران کودکی می باشد. فروید به جبر روانی و غیر منطقی بودن انسان اعتقاد دارند و عده ای دیگر همانند کارل راجرز و جورج کلی به آزاد بودن، منطقی بودن و شناخت ناپذیر بودن انسان اعتقاد دارند. (پروین، ۱۹۹۹). 
تا به امروز تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همه نظریه پردازان روانشناختی باشد، وجود ندارد. این عدم توافق نه تنها به پیچیدگی موضوع مورد مطالعه (شخصیت) و زمینه های متفاوت علمی و شخصی نظریه پردازان بر می گردد، بلکه بستگی تام به توشه های نظری و رهیافت های تجربی آنها درباره ماهیت انسان دارد. به همین دلیل هر یک از نظریه پردازان تعریف خاصی از شخصیت ارائه می دهند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب ارزشیابی شخصیت (پایه های نظری ارزشیابی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمونهای عینی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان | 31091 alis

کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,آزمونهای عینی شخصیت,فصل دوم

پاورپوینت فصل دوم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمونهای عینی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید:
بخشی از متن: 
آزمونهای عینی شخصیت به صورت پرسش های بسته، تهیه شده اند که آزمودنی پاسخ خود را به صورت «بله» یا «خیر» مشخص می کند. در ساخت آزمونهای عینی شخصیت فرض می شود که اولا شخصیت آدمی متشکل از مجموعه رگه ها یا ویژگی هایی است که شدت و اندازه این ویژگی ها در افراد مختلف متفاوت است. ثانيا رگه ها و ویژگی های شخصیتی در افراد از ثبات و پایایی نسبی برخوردار است. 
برای ساختن آزمونهای عینی شخصیت از دو راهبرد عمده استفاده می شود 
1. راهبردهای قیاسی 
۲. راهبردهای تجربی

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمونهای عینی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان | 31184 alis

کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,پرسشنامه شانزده عاملی کتل

پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 50 اسلاید:

بخشی از متن: 
سومین رویکرد در رابطه با ساخت آزمون های شخصیت، رویکرد صفات است که نظریه پردازان آن با استفاده از روش های آماری به ویژه روش تحلیل عوامل به تدوین نظریات خود می پردازند. پیشرفت روش های آماری در قرن بیستم از جمله روش تحلیل عوامل باعث گردید، عده ای از پژوهشگران از این روش ها برای تجزیه و تحلیل ساختار شخصیت سودجویند.
 این دسته از پژوهشگران 
در حقیقت دنباله روی کارهای آمارشناسانی مانند گالتن و اسپیرمن’ بودند و بر این باورند، برای شناخت شخصیت باید آن را به اجزای کوچک تر یعنی رگه تجزيه و سپس مورد مطالعه قرار داد.
پژوهشگران دیدگاه صفات 
بر این باورند، انسان ها دارای آمادگی های گسترده ای هستند (صفات) که موجب می شود، به طرق خاصی به محرکها پاسخ دهند. اگرچه نظریه پردازان صفات در مورد نحوه شکل گیری رگه هایی که شخصیت انسان را می سازند از یکدیگر متفاوتند. اما همه آنها بر این امر اتفاق نظر دارند که صفات، عنصر اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد. 

 

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل نهم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت) | 31183 alis

کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,آزمون دیداری , حرکتی بندر گشتالت,آزمون دیداری حرکتی

پاورپوینت فصل نهم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 95 اسلاید:

بخشی از متن: 
آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت 
آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت برای نخستین بار در سال ۱۹۸۳ توسط خانم لورتابندر براساس دیدگاه گشتالت و با اقتباس از آزمون ورتایمر ساخته شده است. بندر مهارت های ادراکی، حرکتی – بینایی کودکان 4 تا ۱۲ سال را با توجه به دیدگاه گشتالت مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد وقتی به کودکان طرح هایی از شکل های آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت 149 ناقص نشان داده می شود، می توان قدرت ادراک آنها را از کل و براساس روابط بین اجزا را مورد ارزیابی قرار داد.
 بر همین اساس بندر معتقد شد،  
سطح کلی مهارت های ذهنی کودکان را می توان از طریق عملکرد ادراکی، حرکتی – بینایی مورد ارزیابی قرار داد. همچنین بندر در پژوهش های خود به این نتیجه رسید، آسیب های روانشناختی به وسیله تجارب ناخوشایند دوران اولیه کودکی ایجاد می شود و این مهم به نوبه خود مانع به تکامل رسیدن رشد توانایی کل نگری افراد خواهد شد. با توجه به چنین فرضیاتی، بندر آزمون دیداری – حرکتی خود را که مشتمل بر ۹ کارت به اشکال گوناگون هندسی می باشد، ساخته است. 
اشکال این آزمون شامل
 تعدادی منحنی ها، زوايا، نقطه ها و خطوط مستقیم می باشد و هر فرد اشکال نه گانه را با توجه به نیازها و نگرش های خود به شیوه ای کاملا مشخص و متمایز ادراک می کند. 

 

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون اندریافت موضوع کودکان CAT) | 31180 alis

کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,آزمون اندریافت موضوع کودکان CAT,آزمون اندریافت ,کودکان CAT,فصل هشتم

پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون اندریافت موضوع کودکان CAT) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید:

بخشی از متن: 
آزمون اندریافت موضوع کودکان 
 آزمون اندریافت موضوع کودکان (CAT ) یک آزمون فرافکنی است که با اقتباس از آزمون اندریافت موضوع هنری مورای ( TAT) و براساس نظریه روان تحلیل گری توسط لیوپولدبلاک در ۱۹۶۹ برای سنجش ویژگی های شخصیتی کودکان ۳ تا ۱۰ ساله ساخته شده است آخرین تجدیدنظر آزمون در سال ۱۹۹۳ می باشد که مشتمل بر ده کارت است. در کارت های این آزمون به جای تصاویر آدمها، از حیوان ها استفاده شده است. 
با این فرض که کودکان در برابر تصاویر حیوانها، مقایسه با تصاویر انسان ها، آسان تر انگیزه های پنهان خود را فرافکنی می کنند. در این تصویرها انواع حیوانها در موقعیت های انسانی نمایانده شده اند. تصویرها طوری طراحی شده اند که می توانند تخیلات مربوط به غذا خوردن و سایر فعالیت های دهانی، رقابت با برادران و خواهران، رابطه با والدین، پرخاشگری ، آداب توالت رفتن و سایر تجارب دوران کودک را برانگیزانند 

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون اندریافت موضوع کودکان CAT)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون ترسیم خانواده) | 31179 alis

کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,آزمون ترسیم خانواده,فصل هفتم

پاورپوینت فصل هفتم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون ترسیم خانواده) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید:

بخشی از متن: 
مسئله فرافکنی در کودکان 
پرسش اساسی این است که آیا می توان از آزمون های فرافکنی مانند رورشاخ و TAT برای ارزیابی شخصیت کودکان یا کشف انگیزه های ناهشیار و پنهان شخصیت کودکان سود جست. پاره ای از روان کاوان بر این باورند، از آنجا که در دوران کودکی «من» شخصیت کودک نسبتا ناپایدار، سازمان نایافته، نارس و حالت نوسان دارد، مسئله فرافکنی و برون ریزی تمایلات ناهشیار و پنهان کودکان اگر محال نباشد، بسیار مشکل است. 
اما برخی دیگر از روان کاوان معتقدند، با اندکی تغییر در آزمونهای فرافکنی مثلا رورشاخ و TATمی توان از این آزمون ها در ارزیابی شخصیت کودکان سود جست. با این دیدگاه بلاک در سال ۱۹۷۳ برای ارزیابی شخصیت کودکان ۳ تا ۱۰ ساله، آزمونی به نام آزمون اندریافت موضوع کودکان با اقتباس از آزمون اندریافت موضوع بزرگسالان مورای ساخته و توانسته با این آزمون انگیزه های پنهانی و برخی از ویژگی های شخصیتی کودکان ۳ تا ۱۰ ساله را مورد بررسی قرار دهد 

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون ترسیم خانواده)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون رورشاخ | 31177 alis

کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,آزمون رورشاخ, آزمون اندریافت موضوع بزرگسالان, tat

پاورپوینت فصل ششم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون رورشاخ آزمون اندریافت موضوع بزرگسالان (tat)) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید:
بخشی از متن: 
آزمون رورشاخ 
 یکی از معمول ترین و رایج ترین آزمون های فرافکنی، آزمون لکه های جوهر رورشاخ است که توسط هرمان رورشاخ در سال ۱۹۲۱ ارائه گردید. رورشاخ در سال ۱۸۸۶ در شهر زوریخ متولد شد. او گرچه تحصیلات دانشگاهی خود را در زمینه پزشکی به اتمام رساند، ولی از همان اوان کودکی استعداد فوق العاده ای در زمینه نقاشی داشت. او نه تنها به نقاشی علاقه شدیدی داشت، بلکه علاقه وافری به واکنش های افراد نسبت به یک اثر نقاشی داشت. 
رورشاخ قبل از ابداع لوح های خود، برای مدتهای مدیدی، انواع لکه های جوهر را روی گروه های مختلفی از افراد از جمله بیماران روانی، عقب ماندگان ذهنی، افراد بهنجار، هنرمندان، دانشمندن و پژوهشگران اجرا نمود تا این که آزمون خود را در سال ۱۹۲۱ با ۱۰ کارت که روی هر یک از آنها یک لکه جوهر متقارن وجود داشت، به جامعه روان شناسی به خصوص روان تحلیل گری تقدیم نمود. و امروز به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین آزمون های فرافکنی در عرصه روان شناسی می باشد 

 

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمون رورشاخ

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب ارزشیابی شخصیت (پایه های نظری ارزشیابی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب ارزشیابی شخصیت (پایه های نظری ارزشیابی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان دارای نکات کلیدی کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت ,فصل اول,پایه های نظری ارزشیابی شخصیت

پاورپوینت فصل اول کتاب ارزشیابی شخصیت (پایه های نظری ارزشیابی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 49 اسلاید:

بخشی از متن: 
ماهیت و تعریف شخصیت  
 یکی از مسائل بسیار مهمی که در ارزشیابی شخصیت نقش اساسی دارد، دیدگاهی است که نظریه پردازان مکاتب مختلف درباره ماهیت شخصیت انسان دارند. دیدگاه  نظریه پردازان درباره ماهیت شخصیت انسان نه تنها نمایان گر توشه های نظری، تجارب بالینی و تجربی آنها می باشد بلکه تا حدودی متاثر از تجارب شخصی آنها در دوران کودکی می باشد. فروید به جبر روانی و غیر منطقی بودن انسان اعتقاد دارند و عده ای دیگر همانند کارل راجرز و جورج کلی به آزاد بودن، منطقی بودن و شناخت ناپذیر بودن انسان اعتقاد دارند. (پروین، ۱۹۹۹). 
تا به امروز تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همه نظریه پردازان روانشناختی باشد، وجود ندارد. این عدم توافق نه تنها به پیچیدگی موضوع مورد مطالعه (شخصیت) و زمینه های متفاوت علمی و شخصی نظریه پردازان بر می گردد، بلکه بستگی تام به توشه های نظری و رهیافت های تجربی آنها درباره ماهیت انسان دارد. به همین دلیل هر یک از نظریه پردازان تعریف خاصی از شخصیت ارائه می دهند. 

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمونهای عینی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمونهای عینی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان دارای نکات کلیدی کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,آزمونهای عینی شخصیت,فصل دوم

پاورپوینت فصل دوم کتاب ارزشیابی شخصیت (آزمونهای عینی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید:
بخشی از متن: 
آزمونهای عینی شخصیت به صورت پرسش های بسته، تهیه شده اند که آزمودنی پاسخ خود را به صورت «بله» یا «خیر» مشخص می کند. در ساخت آزمونهای عینی شخصیت فرض می شود که اولا شخصیت آدمی متشکل از مجموعه رگه ها یا ویژگی هایی است که شدت و اندازه این ویژگی ها در افراد مختلف متفاوت است. ثانيا رگه ها و ویژگی های شخصیتی در افراد از ثبات و پایایی نسبی برخوردار است. 
برای ساختن آزمونهای عینی شخصیت از دو راهبرد عمده استفاده می شود 
1. راهبردهای قیاسی 
۲. راهبردهای تجربی

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان دارای نکات کلیدی کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,پرسشنامه شانزده عاملی کتل

پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 50 اسلاید:

بخشی از متن: 
سومین رویکرد در رابطه با ساخت آزمون های شخصیت، رویکرد صفات است که نظریه پردازان آن با استفاده از روش های آماری به ویژه روش تحلیل عوامل به تدوین نظریات خود می پردازند. پیشرفت روش های آماری در قرن بیستم از جمله روش تحلیل عوامل باعث گردید، عده ای از پژوهشگران از این روش ها برای تجزیه و تحلیل ساختار شخصیت سودجویند.
 این دسته از پژوهشگران 
در حقیقت دنباله روی کارهای آمارشناسانی مانند گالتن و اسپیرمن’ بودند و بر این باورند، برای شناخت شخصیت باید آن را به اجزای کوچک تر یعنی رگه تجزيه و سپس مورد مطالعه قرار داد.
پژوهشگران دیدگاه صفات 
بر این باورند، انسان ها دارای آمادگی های گسترده ای هستند (صفات) که موجب می شود، به طرق خاصی به محرکها پاسخ دهند. اگرچه نظریه پردازان صفات در مورد نحوه شکل گیری رگه هایی که شخصیت انسان را می سازند از یکدیگر متفاوتند. اما همه آنها بر این امر اتفاق نظر دارند که صفات، عنصر اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد. 

دانلود مستقیم فایل