بررسی و دانلود پاورپوینت سینتیک شیمیایی و آنزیمی

بررسی و دانلود پاورپوینت سینتیک شیمیایی و آنزیمی دارای نکات کلیدی پاورپوینت سینتیک شیمیایی و آنزیمی,پاورپوینت, سینتیک, شیمیایی, و ,آنزیمی,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 20 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

درجه واکنش

معادله سرعت که حاوی غلظت های مختلف مواد واکنش است بیانگر درجه واکنش نیز است.

جمع توان های هر یک از غلظتها برابر است با درجه کل واکنش.

تعیین درجه یک واکنش

با استفاده از معادلات ثابت سرعت

ترسیم نمودار بر حسب زمان

از طریق نیمه عمر

اندازه گیری سرعتهای اولیه

با استفاده از معادلات ثابت سرعت

در واکنشهای درجه اول، دوم، سوم و صفر با تغییر غلظت ترکیبات واکنش k ثابت می ماند. اما در واکنشهای کمپلکس مقدار k ثابت نیست.

اندازه گیری سرعتهای اولیه

در صورتی که غلظت برخی از ترکیبات واکنش را ثابت نگهداشته و غلظت بعضی را تغییر دهیم، از روی تغییرات سرعت واکنش می توان ضریب ثابت سرعت های اولیه را بدست آورد.

فهرست مطالب و اسلایدها

اندازه گیری تجربی سرعت واکنش

درجه واکنش

واکنش درجه یک

واکنش درجه دوم

واکنش درجه سوم

واکنش درجه صفر

تعیین درجه یک واکنش

با استفاده از معادلات ثابت سرعت

ترسیم نمودار بر حسب زمان

از طریق نیمه عمر

اندازه گیری سرعتهای اولیه

مثال

واکنشهای کمپلکس

موازی درجه اول

متوالی درجه اول

برگشت پذیر درجه اول


دانلود مستقیم فایل