بررسی و دانلود پاورپوینت ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه

بررسی و دانلود پاورپوینت ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه دارای نکات کلیدی ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه,ترازنامه یا صورت وضعیت مالی,مفاهیم حاکم بر ترازنامه,طبقه بندی ترازنامه,آشنایی با نحوه تهیه ترازنامه,تعریف حسابداری,ترازنامه,دارایی های جاری,حسابها و اسناد دریافتنی تجاری Balance sheet,

این پاورپوینت در مورد ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه در 58 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه،ترازنامه یا صورت وضعیت مالی،مفاهیم حاکم بر ترازنامه،طبقه بندی ترازنامه،آشنایی با نحوه تهیه ترازنامه،تعریف حسابداری،ترازنامه،دارایی های جاری،حسابها و اسناد دریافتنی تجاری Balance sheet،، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

nترازنامه صورتي است كه اطلاعات مربوط به منابع اقتصادي تعهدات اقتصادي و حق مالي صاحب سرمايه را از طريق گزارش دارايي ها ، بدهي ها و سرمايه واحد تجاري در يك زمان مشخص فراهم مي كند.ترازنامه شكل بسط داده شده معادله اساسي حسابداري است .
n
nاز آنجا كه ترازنامه معرف وضعيت مالي واحد تجاري در يك مقطع زماني معين است آن را (( صورت وضعيت مالي )) نيز مي نامند. ترازنامه به همراه ساير صورت هاي مالي اساسي در پايان دوره مالي تهيه مي شود و همان طوري كه قبلا نيز اشاره شد مربوط به يك مقطع زماني معين است .لذا تاريخ گذاري ترازنامه براي يك مقطع زماني مشخص مثلا 1300.12.29 مي باشد.
n
nاقلام ترازنامه غالبا براساس ويژگي هاي مشترك آن ها طبقه بندي مي شوند.نوع طبقه بندي ، عناوين هر يك از طبقات و تعداد اقلام هر طبقه به اندازه واحد تجاري ، ماهيت عمليات آن و گستردگي و حدود استفاده از صورت هاي مالي بستگي دارد. در ترازنامه عموما دارايي ها گزارش مي شوند.بنابراين دارايي ها به ترتيب سرعت تبديل شدن به وجه نقد و بدهي ها براساس زمان سر رسيد طبقه بندي و گزارش مي شوند.بنابراين دارايي هايي كه زودتر به وجه نقد تبديلمي شوند ايتدا نوشته مي شوند و پس از آن دارايي هاي ديگر كه ديرتر به وجه نقد تبديل مي شوند گزارش مي گردند.
n
nهمچنين بدهي هايي كه موعد سر رسيد آن ها زودتر است اول نوشته مي شوند و بعد از آن ها بدهي هايي كه سر رسيدشان ديرتر است آورده مي شوند.
داراییها :

الف) داراییهای جاری

ب ) داراییهای بلند مدت شامل:

سرمایه گذاریهای بلند مدت

اموال، ماشین آلات و تجهیزات

داراییهای نامشهود

سایر داراییها

مخارج انتقالی به دوره های آتی

بدهیها :

الف) بدهی های جاری

ب ) بدهی های بلند مدت

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

صرف (کسر) سهام

اندوخته ها

سود (زیان) انباشته

دارایی جاری عبارت است از وجه نقد و یا داراییهای دیگری که به طور معقول انتظار می رود در طی چرخه عادی عملیات واحد تجاری یا دوره مالی، هر کدام که طولانی تر باشد مصرف شده یا به وجه نقد تبدیل شده و یا فروخته شود.


دانلود مستقیم فایل