دریافت مقاله اندازه گيري مقاومت به روش پل و تستون و پل تار | 15561 alis

اندازه گيري مقاومت به روش پل و تستون و پل تار

اندازه گيري مقاومت به روش پل و تستون و پل تار
منظور آزمايش :
شناسايي پل و تستون و پل تار و اندازه گيري مقاومت به وسيله آنها
وسايل مورد نياز :
يك منبع تغذيه جريان مستقيم – يك عدد آوومتر – يك جعبه مقاومت يا (مقاومتهاي مختلف ) كليد قطع و وصل – مقاومت مجهول – مقاومت معلوم – پل تار – سيمهاي رابط
مقدمه :
پل وتستون براي اندازه گيري سريع و دقيق مقاومت مجهول يك جسم و يا يك وسيله الكتريكي متداول است . اين مقدار در سال 1843 بوسيله دانشمند انگليسي (چارلز وتستون) طرح گرديد . مقاومتهاي R1 و R2 معلوم بوده و مقدار مقاومت R3 را مي توان بدلخواه تغيير داد و منظور اندازه گيري مقاومت RX مي باشد ( براي انجام آزمايش و بكار بردن پل وتستون بايد پس از سوار نمودن مدار آنقدر مقاومت متغير را تغيير داده تا آمپرمتر A درجه صفر را نشان دهد) در اين هنگام پتانسيل نقاط C و D برابر بوده داريم.
( براي به خاطر سپردن اين رابطه دقت كنيد كه حاصلضرب مقاومتهاي روبرو مساوي هستند ) بنابراين با داشتن مقادير مقاومت هاي R1 و R2 و R3 مقدار مقاومت مجهول RX را مي توان معين نمود.
پل تار :
پل وتستون را مي توان به صورت ساده تري كه پل تار نام دارد سوار نمود . شكل(2) يك پل تار را نشان مي دهد كه يك رشته سيم يكنواخت است و معمولا يك متر مي باشد .
براي اندازه گيري مقاومت مجهول با استفاده از پل تار مداري مطابق شكل (3) مي بنديم .
R مقاومت معلوم و RX مقاومت مجهولي است كه بايد اندازه گيري شود.
براي كار با پل تار لغزنده را كه مي تواند روي سيم حركت كند ، بقدري در طول سيم حركت مي دهند تا از آمپرمتر جرياني عبور نكند در اين صورت مقاومتهاي R و RX و سيم هاي L1 و L2 مانند چهار شاخه پل و تستون هستند كه به حالت تعادل باشند و بنابر رابطه اي كه اثبات آن در پل وتستون گذشت.

روش آزمايش :
1- مدار شكل (1) را با قرار دادن دو مقاومت ثابت معلوم بجاي R1 و R2 ( مقاومت بزرگتر را R2 فرض كنيد ) و نصب جعبه مقاومت و يا مقاومتهاي مختلف به جاي R3 و مقاومت مجهول بجاي R2 سوار نموده و سپس كليد S را بسته و مقاومت متغير را آنقدر تغيير دهيد تا جرياني از آمپرمتر عبور نكند.
2- مقدار مقاومت R3 را خوانده و با قرار دادن در رابطه (7) ، مقاومت مجهول را پيدا كنيد .
3- اين آزمايش را براي دو مقاومت مجهول ديگر تكرار كرده و نتايج را در جدول شماره (1) درج نمائيد .

 

دانلود مقاله اندازه گيري مقاومت به روش پل و تستون و پل تار

دریــــافت فایـــل