بررسی و دانلود تحقیق رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

بررسی و دانلود تحقیق رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دارای نکات کلیدی تحقیق رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان, اختلال در یک یا چند زمینه ی مهم عملکرد,تحقیق رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی,اختلال های روانی,پیش زمینه تاریخی,ما قبل تاریخ و ارواح شیطانی,یونان باستان و توجیهات پزشکی

عنوان :
رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
فصل اول : مقدمه
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف پژوهش
سوالات اصلی پژوهش
سوالات کلی
سوالات اختصاصی
متغیرهای پژوهش
تعاریف عملیاتی متغییرها
تعاریف نظری متغییرها
فصل دوم : پیشینه ی پژوهش
اختلال های روانی
پیش زمینه تاریخی
ما قبل تاریخ و ارواح شیطانی
یونان باستان و توجیهات پزشکی
قرون وسطی و دیوشناسی
عصر خردگرایی و درمان مبتنی بر اصول اخلاقی
عصر جدید و بیماری روانی
ملاک های تعریف نابهنجاری
چشم اندازهای تاریخی رفتار غیرعادی
دیدگاه های روانشناختی در مقابل دیدگاه های عضوی
زمینه فراهم است
ملاک های قانونی
ملاک های آماری
ملاک های انحراف از هنجار
ملاک های بهداشت روانی
ملاک های اجتماعی و روان شناختی
چهار مباحثه
ملاک های بیماری روانی
رویکردها/ الگوها
الگوی پزشکی (یا زیست – شیمیایی)
الگوی روان پویشی
الگوی رفتاری
الگوی شناختی
الگوی ساختارگرای اجتماعی
الگوی انسان گرا/ وجودگرا
رویکرد تکاملی
الگوی نظام های خانوادگی
الگوی اجتماعی – فرهنگی
الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)
رویکرد التقاطی
دیدگاه زیست شناختی
دیدگاه روان پویشی
دیدگاه یادگیری
دیدگاه شناختی
دیدگاه انسان گرایی – هستی گرایی
دیدگاه اجتماعی
ارزش رویکرد تعاملی
دیدگاه روان پویشی
راهنمای تشخیص و طبقه بندی
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM)
رویکرد طبقه بندی
سیستم چندمحوری
پنج محور DSM-IV-TR
محور I: اختلال های بالینی
محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی
محور III:بیماری های جسمانی:
محور IV: مشکلات روانی – اجتماعی و محیطی
محور V: ارزیابی کلی عملکرد
اختلال های خُلقی
اسکیزوفرنی و اختلال های مربوط
اختلال های شخصیت
اختلال های مرتبط با رشد
اختلال های مرتبط با پیری و شناختی
اختلالهای مرتبط با مواد
اختلال های خوردن و اختلال های کنترل تکانه
تجربه انسان در مورد اختلال های دورانی
تأثیر اختلال های روانی بر فرد : داغ و پریشانی
تاثیر اختلال روانی بر خانواده
تأثیر اختلال روانی بر جامعه
مکانیسم ها و سبک های دفاعی
مکانیزم های دفاعی
طبقات و نمونه های مکانیزم های دفاعی
نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی
دفاع های نارسیستیک
دفاع های نابالغ
دفاع های نوروزی
دفاع های سالم
طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران
فصل سوم : روش پژوهش
ابزار پژوهش
معرفی ابزار پژوهش
پرسشنامه SCL-90-R
سوالات اضافی
پایایی آزمون
شیوه اجرا و نمره گذاری
پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)
روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : یافته های پژوهش
فصل پنجم : بحث

مقدمه
بحث
محدودیت ها
پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها
منابع و ماخذ

قسمتی از متن :

اختلال روانی عبارت است از «نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی که اهمیت بالینی دارد و در فرد یافت می شود و با پریشانی فعلی (مثل نشانه ای عذاب آور) یا معلولیت (یعنی، اختلال در یک یا چند زمینه ی مهم عملکرد) یا با افزایش قابل ملاحظه ی خطر مرگ، درد، معلولیت، یا از دست دادن آزادی ارتباط دارد. به علاوه، این نشانگان یا الگو نباید صرفاً پاسخی قابل پیش بینی و از لحاظ فرهنگی تائید شده به رویدادی خاص، مثل مرگ فرد عزیز، باشد» (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۲۰۰۰، ص XXXi). اصطلاح اختلال های روانی برای کل اقدام تشخیص و درمان، اهمیت زیادی دارد. اجازه دهید به تعریف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقیق تری بیاندازیم.
اختلال روانی، «اهمیت بالینی» دارد. DSM-IV-TR برای هر اختلال، مدتی را مشخص می کند که طی آن، نشانه ها برای تشخیص اختلال باید وجود داشته باشند. بنابراین، فکر یا خلق زودگذر، رفتار گاه و بی گاه عجیب، یا احساس زودگذر بی ثباتی یا سردرگمی، اختلال روانی را تشکیل نمی دهند. شاید بتوانید به زمانی فکر کنید که بعد از رویدادی ناراحت کننده در زندگی تان، احساس کردید از لحاظ هیجانی آشفته هستید. اینگونه تجربیات شایع هستند و اختلال روانی محسوب نمی شوند، مگر اینکه به قدری شدید باشد که عواقب جدی به بار آورند. برای اینکه اختلالی «اهمیت بالینی» داشته باشد باید برای مدتی پیوسته وجود داشته و به قدر کافی موثر باشد که زندگی فرد به نحو چشمگیری تحت تاثیر قرار گیرد.
مکانیسم های دفاعی.. فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد.
نظام روان تحلیل گری فروید تاثیر عظیمی بر نظریه و عمل در روانشناسی و روان پزشکی ، تصور ما از ماهیت انسان و درک ما از شخصیت داشته است .فرض بنیادی نظریه روان تحلیل گری مبتنی بر این موضوع است که قسمت عمده ای از زندگی روانی هر شخص در فرایند های نا هشیار ریشه دارد این بخش از ذهن ، در نظام فرویدی مخزن تکانه های غریزی غیر قابل دسترس ، تجربه های سرکوب شده ، خاطرات کودکی قبل از رشد زبان و امیال نیرومند ولی ارضا نشده می باشد. در روان تحلیل گری سنتی و نوین بسیاری از مفاهیم و نظریه ها به طور مستقیم با مفهوم ناهشیار ارتباط دارد. در این میان >2که فروید آنها را راهکارهای ناهشیار > جهت کنترل غرایز و تکانه ها تعریف کرد. یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با ناهوشیار است که در نظام روان تحلیل گری جهت تبیین عملکرد دفاعی دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی شدند.

تعداد صفحات :
۱۴۵ صفحه


دانلود مستقیم فایل