بررسی و دانلود پاورپوینت اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه و تشکیلات مهندسین مشاور

بررسی و دانلود پاورپوینت اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه و تشکیلات مهندسین مشاور دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه و تشکیلات مهندسین مشاور,اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه و تشکیلات مهندسین مشاور,پاورپوینت تشکیلات مهندسین مشاور,مهندسین مشاور,پیمانکار,پاورپوینت اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه,پیمان,رسته معماري

توضیحات:
فایل پاورپوینت اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه و تشکیلات مهندسین مشاور ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
پیمان :
مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 2 موافقت نامه پیمان ، درج شده است .
موافقتنامه :
سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .
شرایط عمومی :
مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان را تعیین می کند .
شرایط خصوصی :
شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مورد شرایط عمومی را نقض کند .
مهندس مشاور :
شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت براجرای کار، در چار چوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمان کار معرفی می شود .
مهندس ناظر :
نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد و مدارک پیمان به پیمان کار معرفی می شود .
کارفرما :
شخص حقوقی است که یک سوی امضاِء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به پیمان کار واگذار گرده است . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما ، درحکم کارفرما می باشد .
پیمان کار :
شخص حقوقی یاحقیقی است که سوی دیگرامضاء کننده پیمان است واجرای موضوع پیمان رابراساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قانونی پیمان کار ، درحکم پیمان کار می باشند .
و…

فهرست مطالب:
بخش اول:اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه
ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان
تعاریف و مفاهیم
مهندس مشاور
مهندس ناظر
کارفرما
پیمان کار
مصالح،تجهیزات وتاسیسات
هیات تحویل موقت
موارد فسخ پیمان
تضمین حسن انجام کار
اقامتگاه قانونی
صورت حساب نهایی
بخش دوم: تشکیلات مهندسین مشاور
مقدمه
تقسيم بندي رسته هاي تخصصي
تقسيم بندي رسته خدمات فني مشترک
تقسيم بندي رسته معماري و شهرسازي
تقسيم بندي رسته سيويل
تقسيم بندي رسته مهندسي آب
تقسيم بندي رسته کشاورزي و دامپروري
تقسيم بندي رسته صنايع نيرو و معادن
ارکان اصلي يک پروژه
طرز تعيين مهندس مشاور

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


دانلود مستقیم فایل