بررسی و دانلود تحقیق بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی

بررسی و دانلود تحقیق بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی دارای نکات کلیدی یادگیری مهارت های هندسی , آموزش مهارت های هندسی , تاثیر مهارت های هندسی,مبانی نظری یاددهی و یادگیری,نظریه ی ساختن گرایی در یادگیری,تحقیق بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی

عنوان :
بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
فصل اول : معرفی پژوهش
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف و فرضیه های پژوهش
تعریف اصطلاحات پژوهش
فصل دوم : مرور بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری یاددهی و یادگیری
نظریه ی ساختن گرایی در یادگیری
نظریه ی رشد شناختی برونر
یادگیری از راه بینش
اهداف یادگیری در ریاضی
هوش و خلاقیت
سبک های یادگیری
یاددهی و یادگیری هندسه
تحولات تاریخی در آموزش هندسه
شیوه های آموزش هندسه
فرآیندهای تفکر در هندسه
استدلال در هندسه
شهود در هندسه
نظریه راست مغزی و چپ مغزی
نرم افزارهای هندسه پویا
اشکال پویا
آموزش هندسه با رایانه
نرم افزارهای هندسه ی پویا
مهارت های هندسی
مهارت های منطقی
مهارت های دیداری
مهارت های کلامی
مهارت های ترسیمی
مهارت های کاربردی
شرایط یادگیری
محیط آموزشی
برنامه ی درسی
فعالیت های یادگیری
نقش معلم در یادگیری
شرایط سنی یادگیرندگان
پیشینه ی پژوهش
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
روش تحقیق
جامعه ی آماری
گروه نمونه و شیوه ی گزینش آن
متغیرهای تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری داده های کمی
روش جمع آوری داده های کیفی
روش اجرای پژوهش
برنامه ی آموزشی کارگاه ها
تقویت مهارت های هندسی
کیفیت پژوهش
روایی
پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
تجزیه و تحلیل کمی داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
تجزیه و تحلیل کیفی داده ها
بررسی چگونگی رشد مهارت های منطقی
فرضیه دوم پژوهش: مهارت های دیداری
فرضیه سوم پژوهش: مهارت های کلامی
فرضیه چهارم پژوهش: مهارت های ترسیمی
فرضیه پنجم پژوهش: مهارت های کاربردی
یافته های فرعی
مسائل انگیزشی
مسائل اجتماعی
تعامل با نرم افزار
نظرسنجی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری از یافته های پژوهش
بحث و بررسی یافته ها
فرضیه ی اول پژوهش: مهارت های منطقی
فرضیه ی دوم پژوهش: مهارت های دیداری
فرضیه ی سوم پژوهش: مهارت های کلامی
فرضیه ی چهارم پژوهش: مهارت های ترسیمی
فرضیه ی پنجم پژوهش: مهارت های کاربردی
نتیجه گیری
تاثیر متقابل مهارت های یادگیری
ارتباط متقابل اهداف یادگیری
تجرد و شهود در هندسه
توصیه ها و پیشنهادها
توصیه برای معلمین هندسه ی پویا
پیشنهاد برای پژوهش های بعدی
پیشنهادهای کاربردی
محدودیت های پژوهش
پیوست ها

قسمتی از متن :

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی ارتقاء مهارت های هندسی با به کارگیری نرم افزارهای هندسه ی پویا به عنوان ابزار کمک آموزشی و مقایسه ی آن با کلاس های متداول است. هوفر (۱۹۸۱) یادگیری مهارت های هندسی را به پنج دسته شامل مهارت های منطقی، دیداری، کلامی، ترسیمی و کاربردی تقسیم می کند. پژوهش گر در این راستا، مطالعه ی خود را با انتخاب یک گروه آزمایش و یگ گروه کنترل هر کدام مشتمل بر ۲۸ دانش آموز پسر به شیوه ی نمونه گیری دردسترس از جامعه آماری دانش آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی پسرانه با امکانات رایانه ای مناسب، در طول یک سال تحصیلی انجام داده است. در گروه آزمایش ۱۰ جلسه آموزشی به جای کلاس های درسی به شیوه سخنرانی در کارگاه رایانه با استفاده از نرم افزار جئوجبرا به اجرا درآمد. هم چنین دانش آموزان موظف به شبیه سازی مسائل و تمرین های کتاب درسی به عنوان تکلیف شب در نرم افزار بودند.
جهت کنترل پیشرفت یادگیری مهارت ها در دانش آموزان، در ابتدای سال تحصیلی، پیش آزمون و در انتها پس آزمون برگزار شد. داده ها با آزمون کواریانس چندگانه (MANCOVA) برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش و آزمون آماری کواریانس تک متغیره ANCOVA)) برای تحلیل رشد هر یک از مهارت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون کواریانس چندگانه با اطمینان ۹۹ درصد فرضیه اصلی پژوهش را مبنی بر موثرتر بودن یادگیری مهارت های هندسی با کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا را نسبت به کلاس های متداول به شیوه ی سخنرانی تایید کرد. از طرفی نتایج آزمون کواریانس تک متغیره برای بررسی فرضیه های جزئی پژوهش نشان داد به جز در مهارت های منطقی که تفاوت چندانی بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد، در چهار مهارت دیگر، با اطمینان %۹۹ (۰٫۰۱ = α) تفاوت قابل توجهی بین دانش آموزانی که از نرم افزار استفاده کرده اند و گروه کنترل مشاهده شد.
این پژوهش گر به منظور تبیین کامل تر پدیده ها در فرآیند آموزش و نتیجه گیری صحیح، از یافته های کیفی بهره جست. پژوهش گر با مستندسازی مشاهدات ، تحلیل فیلم های ضبط شده از کارگاه های رایانه، تحلیل نظرسنجی از دانش آموزان و مصاحبه نیمه ساختاری از برخی دانش آموزان به صورت مطالعه موردی ، داده های کیفی را تامین کرد. داده ها پس از مستندسازی، مقوله بندی، اهمیت بخشی و تفسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله فرضیه اصلی پژوهش را تایید کرد. همچنین رشد هر یک مهارت های هندسی را به طور نسبی نشان داد.
از نتایج فرعی پژوهش اهمیت توجه به حوزه های مختلف اهداف آموزشی و ارتباط متقابل مهارت های هندسی و اثر تقویتی آن ها بر روی هم بود. همچنین توجه به رشد همگون در تقویت ابعاد شناختی و عاطفی لازم دیده شد. و از طرفی تقویت دو بعد شهود و تجرد در دانش آموزان مورد تاکید قرار گرفت.

تعداد صفحات :
۲۰۱ صفحه


دانلود مستقیم فایل